Piątek, 24 marca 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTAWY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA1

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTAWY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ) zwołuje XLVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 marca 2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 2.

 

Czytaj więcej ...

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach LISZNO, LISZNO-KOLONIA, LESZCZANKA, TORUŃ, KANIE-STACJA, GOŁĄB, OSOWIEC, ZALESIE KAŃSKIE, ZALESIE KRASIEŃSKIE.

UWAGA: WODA NIE DAJE SIĘ DO SPOŻYCIA, MOŻNA JEJ UŻYWAĆ DO CELÓW SANITARNYCH

 

komunikat1

komunikat1
 

 

 

ogloszenie wojta gminy rejowiec fabr na temat zajęcia pasa drogowego

 

 

 

Akcja szczepien lisow przeciwko wsciekliznie1

Akcja szczepien lisow przeciwko wsciekliznie1


 

Zyczenia dzien soltysa1

 

 

Ogloszenie kontrole oczyszczalni i szamb1

Ogloszenie kontrole oczyszczalni i szamb1

 

Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się na stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny (zakładka ochrona środowiska) https://gminarejowiecfabr.pl/ochrona-srodowiska/160-gospodarka-odpadami-komunalnymi.html  

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych wchodzacych do Gminnego Zasobu Nieruchomości (działki nr 240/32, 240/33, 240/34 obręb Kanie). Działki położone w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Czytaj wiecej...

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza publiczny przetarg ustny, ograniczony do współwłaścicieli zbywanego udziału, na sprzedaż 1/2 części nieruchomosci zabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości (działka nr 1091 położona w miejscowości Pawłów).

 

Czytaj więcej ...

 

plakat BGR 18.71

plakat BGR 18.71

 

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

 

W związku z pogarszającą się na terenie Polski sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do występowania wścieklizny u zwierząt dzikich (zwłaszcza lisów) przypominamy mieszkańcom o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają psy w wieku powyżej 3 miesiąca życia, a kolejne szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) i stanowi jedyną metodę pozwalająca na zabezpieczenie zwierzęcia, a pośrednio jego właścicieli i najbliższego otoczenia przed tą smiertelną chorobą.

 

 

 

Wscieklizna1

Wscieklizna1

 

agro23 plakat A3 Lekki1

agro23 plakat A3 Lekki1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podajee do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/13 i 316/14). Działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne.

 

Czytaj wiecej...

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2023 poz. 28) zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny wraz z załącznikami.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia oraz  oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20 lutego 2023r. do dnia
22 marca 2023r. w formie:

 1. Formularz konsultacji można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć :
  1. drogą elektroniczną na adres: swiader@gminarejowiecfabr.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16, 22-170.
  3. bezpośrednio do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16.
 1. Formularz konsultacji można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

          https://forms.gle/xySHt3nHf4XQ7PGq5

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Rejowiec Fabryczny dostępnym poniżej (Załącznik nr 1).

Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 20 lutego 2023 r.

 • na stronie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pod adresem www.ug.rejowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny,
 • w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 1. Z datą wpływu przed dniem 20 lutego 2023 r. i po dniu 22 marca 2023 r.
 2. Przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji.
 3. Z datą stempla pocztowego przed dniem 20 lutego 2023 r. i po dniu 22 marca 2023 r.

 

 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 Projekt Uchwały w sprawie okreslenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2. Załacznik nr 2 Formularz konsultacji w sprawie wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji

 

 

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 / zwołuje XLV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lutego 2023 r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23

 

Czytaj więcej ...

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2023 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,20 zł na litr oleju.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Pawłów, Krasne, Liszno.

 

Czytaj więcej ...

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.