Poniedziałek, 15 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Rok 2024

 

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji: 18.01.2023 r. - 12.02.2024 r.

Dofinansowanie: 3 416 270,37 zł

Wkład gminy: 179 803,71 zł

Całkowita wartość: 3 596 074,08 zł

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie całej działki i wyłożono nawierzchnię placu kostką brukową. Wybudowano wiaty i boksy do magazynowania odpadów. PSZOK wyposażono w kontenery i pojemniki, z których każdy został odpowiednio oznakowany pod względem przechowywanego w nim rodzaju odpadu. Na działce umieszczono w pełni wyposażony budynek socjalno-biurowy i zamontowano wagę samochodową. Obok budynku wykonano parking z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wybudowano zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe. Na terenach zielonych posiano trawę i posadzono drzewka iglaste. Cały plac został oświetlony. Na słupach oświetleniowych zamontowano kamery do monitoringu. PSZOK korzysta z energii słonecznej dzięki zamontowanym na dachu wiaty panelom fotowoltaicznym.

 

PSZOK 1 PSZOK 2

PSZOK 3 PSZOK 9

 

 

 

Rok 2023

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji: 15.06.2022 r. – 17.10.2023 r.

Dofinansowanie: 1 344 000,00 zł

Wkład gminy: 308 238,68 zł

Całkowita wartość: 1 652 238,68 zł

W ramach inwestycji zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i zbudowano rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki w miejscowości Krasne. Dodatkowo zamontowano system fotowoltaiczny na obiektach oczyszczalni w miejscowościach Pawłów i Krasne.

 

Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji: 30.08.2022 r. - 21.06.2023 r.

Dofinansowanie: 7 351 000,00 zł

Wkład gminy: 1 408 261,87 zł

Całkowita wartość: 8 759 261,87 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 7,2 km na terenie miejscowości Kanie-Stacja (ul. Łąkowa), Krasne, Kanie-Stacja i Wólka Kańska-Kolonia, Liszno i Liszno-Kolonia oraz Kanie i Zalesie Kańskie. Poprawiono stan techniczny dróg poprzez poszerzenie jezdni, wzmocnienie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, co zdecydowanie poprawiło komfort jazdy.

 

 

Rok 2022

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Okres realizacji: 01.06.2022 r. – 29.07.2022 r.

Dofinansowanie: 247 929,21 zł

Wkład gminy: 456 911,46 zł

Całkowita wartość: 704 840,67 zł

W miejscowości Pawłów została przebudowana ul. Szkolna o długości 365 m. W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonano nowy chodnik i zjazdy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zostało ustawione nowe oznakowanie.

 

ul. Szkolna w Pawlowie po przebudowie

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Okres realizacji zadania: maj 2021 r. – luty 2022 r.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 429 900,73 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 50 576,55 zł

Wkład gminy: 318 529, 95 zł

Całkowita wartość: 799 007,23 zł

 

Celem projektu było osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkoły z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Główne prace to docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, zmiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji solarnej i elektrycznej oraz modernizacja kotłowni. Efektem przeprowadzonych działań jest oszczędność energii cieplnej i elektrycznej oraz redukcja emisji dwutlenku węgla i pyłów.

 

Szkola w Pawlowie PRZED

Szkola w Pawlowie PRZED
  Szkola w Pawlowie PO
Szkola w Pawlowie PO

 

fundusze ue

  

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – marzec 2022 r.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 153 484,00 zł
Wkład gminy: 1 076 260,00 zł
Całkowita wartość: 2 229 744,00 zł

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części miejscowości Pawłów poprzez likwidację „dzikich wylotów” bezpośrednio z domów do rowów oraz nieszczelnych szamb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ochrony wód podziemnych i gleby, a także do podniesienia standardu życia mieszkańców.

 

ue 2 1024x389

 

 

 

Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji 12.07.2021 r. – 15.06.2022 r.

Całkowita wartość zadania: 1 997 438,54 zł
Dofinansowanie z RFRD: 998 719,00 zł
Wkład własny gminy: 998 719,54 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość.

Przebudowa drogi w miejscowości Kanie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o długości 2 065 m na odcinku od połączenia z drogą powiatową Nr 1811L w stronę Stawów Kańskich. Jezdnia składa się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2,75 m. Przy jezdni został usytuowany chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m. W miejscach występowania przeszkód chodnik został zwężony do istniejącego ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projekt założył wykonanie zjazdów do posesji o szerokości 4 - 5 m oraz obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Dodatkowo wymieniono istniejące przepusty i wykonano oznakowanie drogowe.

 

IMG 20220615 135233

IMG 20220615 135233

 


 

Rok 2021

 

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Realizacja trwała w okresie 15.07.2020 r. – 05.02.2021 r.

Całkowity koszt zadania: 387 973,21 zł.
Dofinansowanie z FDS: 193 986,00 zł.
Wkład własny gminy w wysokości 193 987,21 zł pokryto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik z Kolonii-Sitno.

Wykonano nową nawierzchnię na długości 987 m. Jezdnię poszerzono do 3,5 m oraz zastosowano mijanki. Zrobiono zjazdy do posesji i obustronne pobocze. Odbudowano nawierzchnię chodników na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Wzmocniono skarpy z płyt ażurowych w miejscach, które tego wymagały. Poprawiono istniejące przepusty oraz dodano nowe. Dla bezpieczeństwa ustawiono nowe oznakowanie.

 

Droga Pawlow ul. Pastownie

Droga Pawlow ul. Pastownie

 

Na tej samej drodze w okresie 07.06.2021 r. – 21.06.2021 r. firma B.G. Construction Sp. z o.o. z Wólki Tarnowskiej wydłużyła drogę o nawierzchnię bitumiczną na długości 140 m. Wykonano zjazdy do posesji i utwardzone kruszywem pobocze. Wartość robót wyniosła 49 561,13 zł. Tę kwotę pokryto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

 

 

 

Realizacja zadania trwała w okresie 15.01.2021 r. – 27.04.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 170 922,49 zł. Koszt został pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonawcą była firma B.G. Construction Sp. z o.o. z Wólki Tarnowskiej.

 

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 335 m. Rozebrano ogrodzenia, które stały w pasie drogi. Zabezpieczono istniejące kable teletechniczne. Poprawiono konstrukcję i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Kruszywem łamanym utwardzono pobocze oraz ustawiono nowe oznakowanie.

 

 

 

Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Okres realizacji: 12.07.2021 r. – 26.11.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 1 332 283,84 zł.
Dofinansowanie z RFRD: 666 141,00 zł.
Wkład własny gminy: 666 142,84 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość.

Na terenie Zaolzia powstała droga o nawierzchni bitumicznej długości 2 585 m i szerokości pasa ruchu 4 m. Zostały wykonane mijanki oraz obustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Wymieniono istniejące przepusty, utwardzono zjazdy do posesji oraz ustawiono nowe oznakowanie.

 

Droga Wolka Kanska Kolonia

 


 

Rok 2020

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 12.11.2019 do 29.05.2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 844 308,80 zł w tym wykład własny gminy to 253 292,80 zł a dofinansowanie 591 016,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była budowa drogi o nawierzchni asfaltowej okrawężnikowanej długości 664 m i szerokości 5,00 m z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 2,00 m na całej długości drogi wraz z oświetleniem LED. Bezpieczeństwo w ruchu zapewniają przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Dzięki inwestycji poprawił się dostęp do 35 działek terenów zabudowy jednorodzinnej, tym samym pozwalając na komfortowe korzystanie z osiedla mieszkalnego.

 

Kanie Stacja zdjcie
Kanie Stacja zdjcie

 

Logo Unia Europejska

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt był wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji 2016 – 2020.

Zadanie realizowano od 24.03.2020 do 22.05.2020.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 295 355,69 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 204 107,59 zł oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa 24 012,66 zł.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe STOLMEX z Zamościa.

Celem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o całkowitej długości 870 m z rur PE ø 160 i PCV ø 150. W ramach zadania wykonano 19 sztuk studni rewizyjnych ø 425mm.

Zadanie zakończyło proces uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie o powierzchni 47 ha, w tym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Rejowiec Fabryczny (27 ha). Gmina dysponuje jeszcze w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi w Pawłowie o powierzchni 37 ha.

 

 

Zdjcie z odbioru Kanalizacja Paww

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowano od 12.11.2019 do 05.03.2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 615 538,24 zł w tym wykład własny gminy to 184 662,24 zł a dofinansowanie 430 876,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była przebudowa drogi o długości 1 236,43 m. Nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym i zdegradowaną przez ruch pojazdów, zastąpiono warstwą bitumiczną, tym samym podnosząc standardy techniczne. Na odcinku drogi, gdzie szerokość jezdni wynosi 3,5 m, wykonano mijanki o szerokości 1,5 m. Pobocza zostały utwardzone kruszywem. Zostało również ustawione oznakowanie pionowe dla zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

 

Rok 2020 Droga Liszno
Rok 2020 Droga Liszno

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowano od 12.11.2019 do 07.04.2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 470 993,70 zł w tym wykład własny gminy to 441 298,70 zł a dofinansowanie 1 029 695,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była przebudowa drogi o długości 2 353,41 m. Nawierzchnię tłuczniową z licznymi ubytkami i nierównościami zastąpiono mieszanką asfaltową. Poszerzono jezdnię do 5,00 m, co zdecydowanie poprawiło komfort podróżowania. Ustawienie oznakowania pionowego uporządkowało ruch, dostosowując prędkość do konstrukcji drogi. Przedmiotowy odcinek doprowadził do spójności sieci dróg w gminie, łącząc obie miejscowości Kanie i Gołąb.

 

Droga Kanie Gob

Rok 2019

 

Rok 2019 Logo UE

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Zadanie realizowano od 24.06.2016 do 30.09.2019.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 481 201,57 zł w tym wykład własny gminy to 533 077,68 zł a dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 948 123,89 zł.

Dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa Megam Janusz Malinowski.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „STOLMUR” z Zamościa.

Celem projektu było podniesienie dostępności i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury dla podtrzymania tradycji „kultury regionu”. Projekt obejmował poprawę jakości infrastruktury i wyposażenia obiektu, dostosowanie infrastruktury obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu.

 

Rok 2019 GOK w Pawowie

 

Rok 2019 Logo UE

 

 Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz z Budżetu Państwa.

Zadanie realizowano od 17.07.2019 do 23.10.2019.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 745 192,67 zł, w tym dofinansowanie 575 555,32 zł.

Zadanie wykonała firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zamówienia była przebudowa ulicy Bednarskiej na długości 276 m. Zdewastowana nawierzchnia z narzutu kamiennego została zastąpiona warstwą z betonu asfaltowego. W ramach zamówienia został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o długości 999 m z kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej. Na całej długości ciągu powstała kablowa linia oświetlenia ulicznego. Przedmiotowe zadanie wzbogaciło atrakcyjność terenów inwestycyjnych, jak i dało możliwość bezpiecznego podróżowania oraz rekreacji mieszkańcom gminy.

 

Rok 2019 Cig pieszo rowerowy Tereny inwestycyjne

Rok 2019 Cig pieszo rowerowy Tereny inwestycyjne

 

Rok 2019 Logo UE

 

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na lata 2014 – 2020.

Montaż instalacji solarnych odbywał się od lipca do listopada 2019 roku, zaś dokumentacja projektowa zaczęła powstawać w 2016 roku, kiedy to mieszkańcy gminy zgłosili chęć udziału w projekcie współpracując z Urzędem Gminy przy aplikowaniu o środki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 047 730,99 zł, zaś wartość dofinansowania 3 161 796,15 zł.

Instalację kolektorów słonecznych wykonała firma Solartime Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Wynikiem otrzymanego dofinansowania był zakup i montaż instalacji solarnych (351 szt.) w zestawach 2, 3 oraz 4 kolektorów słonecznych zlokalizowanych na gruncie i obiektach mieszkalnych.

Celem nadrzędnym projektu był wzrost potencjałów rozwojowych gminy (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu była poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

 

Rok 2019 Solary
Rok 2019 Solary

Rok 2018

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie realizowano od 21.09.2018 do 12.10.2018.

Całkowita wartość projektu wyniosła 125 829,00 zł w tym wykład własny gminy to 95 829,00 zł a dofinansowanie 30 000,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była modernizacja drogi o długości 500 m. Nawierzchnia z narzutu kamiennego zdewastowana z licznymi ubytkami i wybojami została zastąpiona warstwą bitumiczną. Zmodernizowany odcinek drogi w znacznym stopniu usprawnił układ komunikacyjny i zdecydowanie poprawił bezpieczniejszy i sprawniejszy dojazd do pól.

 

Rok 2018 Droga Krasne
Rok 2018 Droga Krasne

 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zadanie realizowano w grudniu 2018 roku.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 204 981,86 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była przebudowa drogi o długości 520 m. Nawierzchnię grunto-betonową noszącą ślady użytkowania, na której występowały liczne ubytki zastąpiła warstwa bitumiczna. Wykonane roboty posłużyły poprawie bezpieczeństwa ruchu i ogólnej estetyki drogi.

 

Rok 2018 Droga Wlka Kaska Kolonia
Rok 2018 Droga Wlka Kaska Kolonia

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wieloletniego programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Zadanie realizowano od 27.03.2018 do 30.08.2018.

Całkowita wartość zadania wyniosła 894 694,55 zł, w tym dofinansowanie 447 347,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była przebudowa drogi o długości 2 163 m. Nawierzchnię tłuczniową zastąpiono nawierzchnią bitumiczną. Jezdnia została poszerzona, wykonano mijanki oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu ustawiając oznakowanie pionowe.

 

Rok 2018 Droga Nikodemwka

Rok 2018 Droga Nikodemwka

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zadanie realizowano od 05.03.2018 do 30.07.2018.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 228 187,52 zł w tym dofinansowanie 145 195,72 zł.

Wykonawcą zadania była firma B.G. CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Celem zadania była przebudowa drogi o długości 255,68 m. Zdewastowaną nawierzchnię z narzutu kamiennego zastąpiono warstwą betonu asfaltowego. Przebudowano chodnik z kostki brukowej przylegający do drogi oraz wykonano indywidualne zjazdy.

 

 Rok 2018 Droga Kanie
Rok 2018 Droga Kanie

 

 

Rok 2017

 

W lipcu 2017 r. Gmina Rejowiec Fabryczny zakupiła nowy zestaw hydroforowy na ujęcie wody w Pawłowie. Wymieniono dotychczasowy zestaw na urządzenie typu ZH – ICL/M  3.15.5B/5,5 kW, wyposażone w 3 pompy ICV – wielostopniowe, wysokosprawne Instalcompact o całkowitej mocy zasilania 16 kW (3 X 5,5 KW), 400 V. Nowe urządzenie jest wyposażone w:

 • Sterownik mikroprocesorowy;
 • przetwornicę częstotliwości ABB;
 • odrębne moduły sterownika i klawiatury;
 • aparaturę zabezpieczająco – łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne);
 • rozłącznik główny;
 • kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz;
 • kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia;
 • kontrola suchobiegu: przetwornik ciśnienia lub pływakowy sygnalizator poziomu lub czujnik poziomu wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygnalizator poziomu wody;
 • sygnalizacja zasilania pracy pomp;
 • ręczne załączanie pomp – podświetlane przyciski.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 40 590, 00 zł brutto. Gmina pokryła całkowite koszty realizacji zadania z funduszy własnych.

 

1

1
 2
2

 

Przebudowa dróg gminnych Nr 115756L (ul. Kulikowa) w miejscowości Pawłów oraz Nr 115773L w miejscowości Toruń.

Dnia 04.12.2017 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 115756L (ul. Kulikowa) w miejscowości Pawłów oraz Nr 115773L w miejscowości Toruń gmina Rejowiec Fabryczny”. Przedmiotem zamówienia była przebudowa dwóch dróg na terenie naszej Gminy – drogi Nr 115776L w miejscowości Toruń o długości 400 m oraz drogi Nr 115756L w miejscowości Pawłów (ul. Kulikowa) o długości 380 m.

Zakres wykonanych prac na drodze w miejscowości Toruń objął następujące elementy: roboty pomiarowe, podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych. Zakres wykonanych prac modernizacyjnych na przebudowanym odcinku drogi Nr 115756 L (ul. Kulikowa) objął następujące roboty: roboty pomiarowe, podbudowę zasadniczą z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych, zjazdy publiczne w ilości 5 szt. oraz zjazdy indywidualne – 8 szt.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Wodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.

Całkowity koszt inwestycji dla przebudowanej drogi w miejscowości Toruń wyniósł 88 953,60 zł., natomiast dla ul. Kulikowej – 116 380,63 zł. Gmina Rejowiec Fabryczny pokryła całkowity koszt inwestycji z funduszy własnych.

 

1

1
 2
2
 

3

3

 

Dnia 06.10.2017 r. zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pawłów cz. B” realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 działanie 3.1 Tereny Inwestycyjne pn.: "Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny".

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej na terenach inwestycyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach o numerach 1234/10, 1234/15, 1234/17, 1234/19. System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako grawitacyjno – tłoczny, ścieki odprowadzane są natomiast do istniejącej kanalizacji przy ul. Lubelskiej.

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące prace:

 • Kanalizacja grawitacyjna d = 160 mm wykonana wykopem o długości 495 m

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Srebrzyszczach.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 208 000,00 zł. brutto.

 

W dniu 07.09.2017 r. zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 104603L w miejscowości Józefin. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakres zrealizowanych prac obejmował przebudowę istniejącego odcinka drogi na długości 1538 m.

Zakres wykonanych prac objął następujące elementy:

 • roboty przygotowawcze;

 • roboty ziemne;

 • zjazdy indywidualne;

 • zjazdy publiczne;

 • poszerzenie drogi;

 • przebudowa drogi asfaltowej;

 • ulepszone pobocza kruszywem;

 • przebudowa przepustów, roboty wykończeniowe;

 • inwentaryzacja powykonawcza;

 • stała organizacja ruchu. 

Operacja miała na celu przede wszystkim skrócenie dojazdu o 700 m do Szkoły Podstawowej w Krasnem mieszkańcom miejscowości Józefin. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Zamość ul. Peowiaków 7.  

Całkowity koszt operacji wyniósł 648 040,51 zł w tym dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła 412 348, 00 zł.

1

1
2
2

3

3
4
4

 

Dnia 14.07.2017 r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Liszno gm. Rejowiec Fabryczny” zrealizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakres prac obejmował :

 • roboty przygotowawcze;

 • roboty ziemne;

 • zjazdy indywidualne;

 • poszerzenie drogi;

 • przebudowa drogi tłuczniowej;

 • roboty wykończeniowe

 • inwentaryzacja powykonawcza,

 • projekt organizacji ruchu. 

Operacja miała na celu przede wszystkim skrócenie i ułatwienie mieszkańcom miejscowości Toruń i Liszno dojazdu do centrum miejscowości Liszno gdzie mieści się: szkoła podstawowa, biblioteka gminna, kościół, apteka, ośrodek zdrowia, świetlica wiejska.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Włodawa Sp. z o.o z siedzibą w Strupinie Dużym.

Całkowity koszt operacji wyniósł 158 258, 28 zł., w tym dotacja ze środków unijnych dla zadania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosła 100 699, 00 zł.

 

1

1
2
2

3

3
4
4

Rok 2016

 

W 2016 r. na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny wybudowano 12 oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych w miejscowościach: 4 Kanie, 2 Wólka Kańska Kolonia, 2 Gołąb, 3 Krzywowola i 1 Liszno. Inwestycje zostały oddane do użytku mieszkańcom 16 listopada 2016 r.

W efekcie realizacji zadania nastąpiła likwidacja starych szamb. Dzięki tej inwestycji nastąpiła poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gospodarstwach objętych zakresem inwestycji.

Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDRO – SYSTEM, mającą swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Długiej 5.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 110 302,51 zł brutto.

 

 

Dnia 27.10.2016 r. zakończono modernizację drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wólka Kańska na działkach o numerach 499 i 868. Długość wykonanego odcinka wynosi 850 m. Inwestycja ta współfinansowana jest z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakres wykonanych prac modernizacyjnych objął następujące elementy:

 • Roboty pomiarowe;

 • Profilowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

 • Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/60 o grubości 10 cm

 • Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31 o grubości 5 cm

 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

Inwestycja ma na celu ułatwienie i skrócenie mieszkańcom dojazdu do gruntów rolnych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bernarda Kaleta z siedziba firmy w Wólce Tarnowskiej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 62 939, 44 zł., w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 20 000,00 zł.

 

1

1

 

tablica informacyjna

tablica informacyjna
 

 

W październiku 2016 r. zakończono przebudowę drogi Nr 112776 L Kanie – Stacja – Liszno Kolonia (Koziniec) na odcinku o długości 3400 m. Projekt ten współfinansowany został ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Zakres wykonanych prac objął następujące elementy:

 • Roboty przygotowawcze;

 • roboty ziemne;

 • budowę przepustów;

 • podbudowę;

 • przebudowę nawierzchni;

 • zjazdy;

 • oznakowania;

 • roboty wykończeniowe;

 • budowę chodnika wraz ze zjazdami.

Przebudowany odcinek drogi łączy drogę powiatową Nr 1811L Borowica – Chojno Nowe z droga gminną Nr 104600L relacji Leszczanka – Wólka Kańska.

Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości. Dzięki przebudowie istniejącej drogi mieszkańcy miejscowości Liszno Kolonia będą mieli skrócony dojazd do pobliskiej Stacji PKP znajdującej się w miejscowości Kanie – Stacja. Przebudowany odcinek drogi skróci także mieszkańcom dojazd do szkoły, kościoła, ośrodka zdrowia, biblioteki publicznej, świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszno.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Włodawa Sp. z o o. z siedzibą w Strupinie Dużym.

Całkowity koszt operacji wyniósł 2 126 082, 62 zł.

Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosła 1 352 826, 00 zł.

1

1
 2
2
 

3

3

Rok 2015

 

Dnia 23 października 2015 r. zakończono modernizację drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wólka Kańska Kolonia o długości 900 m. Inwestycja ta została współfinansowana w ramach „Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”.

Zakres wykonanych prac obejmował następujące elementy:

 • Roboty pomiarowe;

 • profilowanie nawierzchni drogi równiarką;

 • ułożenie warstwy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

 • uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych gruntem sypkim.

Inwestycja ta ma na celu ułatwienie mieszkańcom dojazdu do gruntów rolnych.

Koszt całkowity operacji wyniósł 93 664,50 zł., w tym kwota dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 40 000,00 zł.

1

1
  2
2

Dnia 02. 10. 2015 r. została zakończona i oddana do użytku inwestycja pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka Kultury w Pawłowie”.

Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie technologii kotłowni gazowej;

 • wykonanie instalacji gazowej z systemem Gazex;

 • roboty ogólnobudowlane;

 • instalację sterowania urządzeniami;

 • roboty dodatkowe.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem oraz ekonomiczność działania systemu grzewczego.

Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Królowej Bony 3.

Całkowity koszt operacji wyniósł 74 159,09 zł. Gmina pokryła całkowite koszty operacji ze środków własnych.

Dnia 04. 03. 2015 r. została oddana do użytku inwestycja pod nazwą „Przebudowa kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Zespole Szkół w Pawłowie”.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • demontaż i montaż pomp obiegowych c.o.;

 • demontaż i montaż zaworów mieszających wodę;

 • montaż układu siłowników zaworów mieszających;

 • montaż układu zasilenia pomp obiegowych;

 • rozebranie i wykonanie nowego wejścia do kotłowni;

 • adaptacja pomieszczeń magazynu paliw na archiwum;

 • wykonanie zbiornika gazu z rur stalowych 200 mm;

 • montaż szafki naściennej na głowicę MAG.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery a także bezobsługowość działania systemu grzewczego.

Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz z siedzibą w Krasnymstawie przy ul Królowej Bony 3.

Całkowity koszt operacji wyniósł 40 508,99 zł.

 

W dniu 06.03.2015 r. została oddana do użytku świetlica wiejska w miejscowości Józefin.

Inwestycja ta została współfinansowana z funduszu unijnego „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych;

 • posadzkę i izolację przeciwwilgociową;

 • ułożenie terrakoty;

 • montaż paneli PCV sufit i ściany;

 • wymianę okien i drzwi wejściowych;

 • nawierzchnię z kostki brukowej;

 • ocieplenie ścian budynku płytą i blachą trapezową;

 • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej;

 • wymianę przyłącza energetycznego;

 • montaż wyposażenia łazienki (umywalka, wc);

 • zakup i montaż pieca na paliwo stałe.

Celem realizacji projektu jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców Józefina. Budowa nowej świetlicy przyczyni się do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie całej miejscowości. Działanie wspomagać będzie rozwój aktywności społecznej oraz promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Świetlica jest dostępna przez cały rok dla wszystkich mieszkańców wsi.

Całkowity koszt operacji wyniósł 25 822, 52 zł., w tym dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013 wyniosła 20 301,23 zł.

 

1

1
 2
2
 

3

3
 4
4
 

5

5
 6
6

W dniu 06.03.2015 r. została oddana do użytku świetlica wiejska w miejscowości Toruń. Projekt współfinansowany został ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Wymiana drzwi wewnętrznych;

 • ułożenie paneli PCV sufitowych i ściennych;

 • wykonanie posadzki z gresu;

 • wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej;

 • wymiana umywalki;

 • montaż pieca przenośnego;

 • docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm z wykonaniem elewacji;

 • obłożenie cokolika i schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi;

 • wykonanie opaski odwadniającej z kostki betonowej.

Zrealizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Toruń oraz całej gminy. Umożliwi spędzanie wolnego czasu zwłaszcza dzieciom w okresie ferii i wakacji oraz przyczyni się do rozwoju sportowej infrastruktury na terenie całej miejscowości.

Świetlica jest dostępna przez cały rok dla wszystkich mieszkańców wsi.

Koszt całkowity operacji wyniósł 32 168, 12 zł., w tym kwota dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyniosła 22 922,35 zł.

1

1
 4
4
 

2

2
 3
3
 

5

5
 6
6

 

 

Rok 2014

 

logo prow 

 

         W dniu 17 czerwca 2014r. Gmina Rejowiec Fabryczny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zadania pn. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefin.

Projekt wpisuje się w politykę Lokalnej Grupy Działania Promenada S12 i jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD:

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD PROMENADA S12

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarze LGD. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obszarze LGD oraz promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Józefina oraz całej gminy, a także do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obszarze miejscowości. Działanie będzie sprzyjać aktywności społecznej oraz promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągniecia wskaźników: rezultatu: ilość osób korzystających z wyremontowanych, doposażonych pomieszczeń, szacuje się iż z pomieszczeń skorzysta min. 90 os oraz 150 osób uczestniczących w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych.

Świetlica będzie dostępna całorocznie dla mieszkańców wsi .

W dniu   29.10.2014    Gmina    Rejowiec   Fabryczny   podpisała     umowę o przyznanie pomocy

z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 02587-6930-UM0344580/14                             

Kwota dofinansowania wynosi 22 139,56 zł

 

logo prow 

 

W dniu 17 czerwca 2014r. Gmina Rejowiec Fabryczny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zadania pn. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Toruń.

Projekt wpisuje się w politykę Lokalnej Grupy Działania Promenada S12 i jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD:

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD PROMENADA S12

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarze LGD. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obszarze LGD oraz promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Torunia oraz całej gminy, a także do rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obszarze miejscowości. Działanie będzie sprzyjać aktywności społecznej oraz promocji aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągniecia wskaźników: rezultatu: ilość osób korzystających z wyremontowanych, doposażonych pomieszczeń, szacuje się iż z pomieszczeń skorzysta min. 130 os oraz 200 osób uczestniczących w wydarzeniach sportowo- rekreacyjnych.

Świetlica będzie dostępna całorocznie dla mieszkańców wsi .

W dniu 29.10.2014   Gmina     Rejowiec    Fabryczny    podpisała umowę    o przyznanie pomocy

z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 02597-6930-UM0344579/14.

Kwota dofinansowania wynosi 22 694,00 zł

Wokół budynku, wzdłuż drogi gminnej wykonano:
- drogi dojazdowe na parking i plac imprez okolicznościowych o długości 400m2
- Parkingi na 46 miejsc postojowych (w tym 4 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych),
- wykonano chodniki o szer. 2.40m, 2.20m . nawierzchnia z kostki betonowej,
- zasadzono zieleń niską i wysoką.
- ustawiono: kosze na śmieci, ławki
- zlokalizowano na parkingu i placu miejsce pod ustawianie rozbieralnej sceny funkcjonującej podczas organizowanych imprez okolicznościowych.
Całkowity koszt etapu I- 397 533,26 zł Dofinansowanie: - PROW 130 000,00 zł

Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 1

Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 1
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 2
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 2
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 3
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 3
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 4
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 4
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 5
Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I - 5

Kosztem 186 000 zł uporządkowano centrum miejscowości Krasne. Na zaniedbanej dotychczas działce powstał plac zabaw dla dzieci, altana, mini boisko do koszykówki. Z kostki brukowej wykonano 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Przy drodze powiatowej wykonano chodnik z bezpiecznym dojściem do nowego przystanku autobusowego. Ogółem utwardzono kostką teren o powierzchni 420 m2, natomiast tereny zielone stanowią powierzchnię 680 m2. Prace wykonano w ramach programu PROW "Odnowa i Rozwój Wsi" skąd uzyskano dotacje w wysokości 137 000 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ALEX" z Zamościa.

Uporządkowanie centrum miejscowości Krasne - 1

Uporządkowanie centrum miejscowości Krasne - 1
Uporządkowanie centrum miejscowości Krasne - 2
Uporządkowanie centrum miejscowości Krasne - 2

26 czerwca 2014 r. dokonano odbioru końcowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pawłowie. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł 1 428 324 zł, zwiększono wydajność dobową oczyszczalni z 45 m3 do 100 m3 / na dobę. Oczyszczalnia pracuje jako mechaniczno-biologiczna w technologii "BIOVAC". Wykonawcą modernizacji było Przedsiębiorstwo "Technobud. Sp. z o. o." z Chełma. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu PROW 2007-2014 w wysokości 481 000 zł.

Inwestycje ekologiczne

Inwestycje ekologiczne

W dniu 30.06.2014 zakończono także modernizację ujęć wody w Lisznie i Wólce Kańskiej-Kolonii. W ramach rozbudowy ujęcia wody w Lisznie przebudowano pomieszczenia technologiczne, zamontowano kompletną linię technologiczną do uzdatniania wody, nowe pompy głębinowe, rurociągi tłoczne, oraz rurociągi i armaturę w obudowach studziennych. Na ujęciu w Wólce Kańskiej-Koloni wymieniono kompletny zestaw hydroforowy ze sterowaniem i sondą poziomu wody. Zmodernizowano także budynek ujęcia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo "ENSTAL" Henryk Nachuniak z Pokrówki. Ogólny koszt rozbudowy wyniósł 926 451 zł. Gmina Rejowiec Fabryczny otrzymała dofinansowanie z programu PROW 2007-2014 w wysokości 515 000 zł na ujęcia wody.

Inwestycje ekologiczne - 2

Inwestycje ekologiczne - 2
Inwestycje Ekologiczne - 3
Inwestycje Ekologiczne - 3
Inwestycje ekologiczne 4
Inwestycje ekologiczne 4

 

 

Rok 2013

 

Odnowa i rozwój wsi w Lisznie W 2013 roku Gmina Rejowiec Fabryczny rozpoczęła realizację zadani pod nazwą ,, Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno” w ramach działania,, odnowa i rozwój wsi” , zadania przewidują rozbudowę obecnego budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. W wybudowanym budynku będzie mieściła się biblioteka publiczna z czytelnią, świetlica dla mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia lekarskie wraz z nową kotłownią. Budynek będzie miał 550 m2 powierzchni użytkowej. W ramach zadania już wybudowano wewnętrzną drogę asfaltową, plac imprez okolicznościowych o powierzchni 1530 m2, parking i dywanik przy drodze gminnej. Zakończenie budowy przewidziane jest w sierpniu 2014 roku. Wartość zadania zamknie się kwota 1 500 320 zł z czego dotacja unijna wyniesie 500 000,00 zł.

Kosztem 78 tys. zł położono 1500 m2 (288 mb) nowego asfaltu na ulicy 22 lipca w Pawłowie będącej częścią drogi powiatowej Pawłów- Krowica. Kosztami prac po połowie podzieliło się Starostwo Powiatowe w Chełmie i Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny.
Fatalny stan drogi od lat utrudniał dojazd do zabudowań w tej części Pawłowa. Ponad 2 letnie starania Pani Haliny Rzepeckiej - radnej gminy Rejowiec Fabryczny, Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Chełmie zakończyły się sukcesem.

Remont ulicy 22 lipca w Pawłowie - galeria zdjęć

Remont ulicy 22 lipca w Pawłowie - galeria zdjęć
Remont ulicy 22 lipca w Pawłowie - galeria zdjęć
Remont ulicy 22 lipca w Pawłowie - galeria zdjęć

14 listopada 2013 roku w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Pawłów-Henrysin.

Długo oczekiwana przez mieszkańców miejscowości gmin Rejowiec Fabryczny, Rejowiec i Chełm inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Chełmie w wysokości 2 296 610 zł, Gminy Rejowiec Fabryczny 567 495 zł, Gminy Rejowiec 460 595 zł oraz Gminy Chełm 100 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 859 900 zł. 

W uroczystościach otwarcia i poświęcenia drogi uczestniczyli między innymi: Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno- Koguc, Wicemarszałek Pan Krzysztof Grabczuk, Starosta Chełmski Pan Paweł Ciechan, Radni Zarządu Powiatu Chełmskiego, Wójtowie Gmin Chełm, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Radni Gminy Rejowiec Fabryczny oraz mieszkańcy Pawłowa. Poświecenia dokonał proboszcz Parafii Pawłów ksiądz kanonik Wiktor Łopuch w obecności proboszcza parafii Podgórze księdza Marka Jana Żyszkiewicza.
W ramach inwestycji ułożono 8,5 km asfaltu oraz 1500 m chodnika z kostki w m. Pawłów. Wykonano także nowe zjazdy do gospodarstw i zainstalowano nowe oznakowanie drogi i aktywne znaki diodowe przy przejściach dla pieszych.

Fatalny stan drogi był prawdziwym utrapieniem zarówno dla mieszkańców Pawłowa, Krzywowoli jak i innych miejscowości leżących przy tej drodze. Dzięki remontowi znaczna część Gminy Rejowiec Fabryczny uzyskała znaczący skrót dojazdu do Chełma. Wieloletnie starania Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Pana Zdzisława Krupy oraz radnych gminy z terenu Pawłowa i Krzywowoli jak i samych mieszkańców tych miejscowości przy przychylnym podejściu Starosty Chełmskiego Pawła Ciechana przyniosły w końcu długo oczekiwany efekt.

Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć

Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć
Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć
Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć
Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć
Remont odcinka drogi powiatowej - galeria zdjęć

Logo RPO

Zgodnie z umową wykonawca czyli Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Dynarek z Rejowca Fabrycznego przekazał do użytku teren objęty remontem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa Wsi". Wyremontowany obszar stanowił II etap projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów".
Celem projektu było stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku , całorocznego spędzania wolnego czasu. Operacja miała przyczynić się do stworzenia funkcjonalnego centrum rekreacyjno- sportowego miejscowości . Wyposażonego w podstawowe elementy infrastruktury publicznej , społeczno - kulturowej i sportowej, które sprzyjałby integracji społecznej mieszkańców, ich aktywizacji i szeroko rozumianego rozwojowi i poprawie jakości życia lokalnej społeczności.
Realizacja I etapu zadania opiewała na kwotę 346 134,20 zł.
Koszty całkowite realizacji danego etapu to 284 434, 08 zł.

Koszt całkowity projektu wyniósł 630 568,28 zł. Dofinansowanie do wykonania całości zadania z programu PROW wyniósł 323 995 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny. Pieniądze na tren cel w kwocie zostały przyznane Gminie Rejowiec Fabryczny w 2010. / umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Nr. 00305 . 6922 . UM0300443/10 z dnia 22 X 2010r./
I etap zadania obejmujący remont boiska przy Zespole Szkół w Pawłowie rozpoczął się wiosną 2011 roku i zakończył się w terminie , przed rozpoczęciem roku szkolnego.
II etap rewitalizacji obejmował teren centrum miejscowości , od granicy działki Zespołu Szkół w Pawłowie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego / bez remontu samego budynku/. Dzięki tej inwestycji na wspomnianym obszarze powstał plac zabaw dla dzieci oraz stanowiska tzw. "zielonej siłowni", które mają służyć młodzieży jak również starszym mieszkańcom naszej miejscowości, dbającym o sprawność fizyczną i ruchową.
Dla mieszkańców oraz wycieczek odwiedzających Izby Rzemiosła Pawłowskiego wykonano specjalne miejsce i palenisko do organizacji ogniska wraz z zestawem stołów i siedzisk wykonanych w formie beczek, które nawiązują do bogatych tradycji pawłowskiego rzemiosła bednarskiego.
Na remontowanym obszarze, znajdującym się bezpośrednio za budynkiem Ośrodka Kultury wykonano z kostki brukowej parking oraz chodniki łączące się z alejkami w pobliskim parku.
Innym ciekawym elementem małej architektury , o który wzbogacił się Pawłów jest fontanna. Jej kształt stanowią trzy prostokątne o różnej wysokości cokoły, na których usytuowane są leżące dzbany, z których wylewa się woda.
W tym miejscu należy również wspomnieć o zakupionej nieco wcześniej przez Gminę Rejowiec Fabryczny rzeźbie garncarza pracującego przy kole garncarskim. Owa rzeźba stanowi niemałą atrakcję turystyczną, przy której bardzo chętnie fotografują się osoby odwiedzające naszą miejscowość.
Odbioru terenu objętego II etapem remont dokonano w dniu 28 czerwca 2013r. Natomiast 20 lipca br. w obecności Wójta Zdzisława Krupy, Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosława Maziarza i Radnych Gminnych z Pawłowa oraz licznie przybyłych mieszkańców Proboszcz tutejszej Parafii ksiądz kanonik Wiktor Łopuch dokonał jego poświęcenia.

Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć

Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć
Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis" z Radzionkowa rozpoczęło przygotowania, na zlecenie Kompanii Węglowej S.A., do wykonania pięciu otworów badawczych w ramach robót geologicznych na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie "Pawłów" (część złoża Chełm). Otwory Pawłów 5, Pawłów 6, Pawłów 7, Pawłów 8 i Pawłów 9 zlokalizowane są w Gminie Rejowiec Fabryczny (5,6,7), Gminie Rejowiec (8) i Mieście Rejowiec Fabryczny (9). Otwory badawcze Pawłów 2, Pawłów 3, Pawłów 4, zlokalizowane w Gminie Siedliszcze będą wykonywane w II etapie badań.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do uruchomienia wiertni w celu wykonania otworu Pawłów 9 zlokalizowanego w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Polnej jako pierwszego z wymienionych wyżej pięciu. Otwór będzie miał głębokość 820 m, a prace wiertnicze i badawcze potrwają do trzech miesięcy.
Prace wiertnicze rozpoczną się w najbliższych dniach.
Pozostałe otwory badawcze będą wykonywane sukcesywnie do końca 2014 r.

Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć

Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć
Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć
Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć
Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć
Otwory badawcze na rozpoznanie z - galeria zdjęć

nwestycja realizowana na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny przez Pana Roberta Czyżewskiego od 2010 roku. Budynek zlokalizowany w Pawłowie przy ulicy Lubelskiej oferować będzie dwie przestronne sale: balową (420 m.kw.) i konferencyjną (180 m.kw.) oraz dwie mniejsze barowo - restauracyjne (70 m.kw. i 80 m.kw.). Do dyspozycji gości będzie również 18 pokoi 1, 2 i 3 - osobowych z łazienkami (w tym 1 pokój dla osób niepełnosprawnych i 3 pokoje lux) oraz sauna i jacuzzi. Termin otwarcia Centrum Konferencyjno - Hotelowego planowany jest na II kwartał 2013 roku.

Zapraszamy do współpracy wszystkich inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie naszej gminy.

Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć

Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć
Centrum hotelowe w Pawłowie - galeria zdjęć

 

 

Rok 2012

 

Konkurs Przyjazna wieś

Konkurs Przyjazna wieś
W poniedziałek 29 października 2012r. w Końskowoli odbyło się podsumowanie konkursu "Przyjazna wieś", na etapie regionalnym na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zlokalizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Tegoroczna edycja konkursu została rozstrzygnięta w trzech kategoriach:
- technicznej;
- społecznej;
- ekologicznej.
Do konkursu .Przyjazna Wieś. zostało zgłoszonych 30 projektów. Po wstępnej ocenie zgłoszonych projektów do dalszej weryfikacji zostało zakwalifikowanych 15 projektów:
- 7 projektów z infrastruktury technicznej;
- 4 projekty z infrastruktury społecznej;
- 4 projekty z infrastruktury ekologicznej.
Z pośród 15 projektów Komisja Konkursowa wybrała po 3 najlepsze projekty z każdej kategorii, przyznając odpowiednio I, II oraz III miejsce. Gmina Rejowiec Fabryczny zajęła II miejsce w zakresie infrastruktury ekologicznej na projekt p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów". Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków została współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W wyniku realizacji projektu została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 14 379m, oczyszczalnia ścieków modułowo biologiczna o wydajności 45m./d oraz trzy przepompownie.
Budżet projektu: 4 543 649,97 zł, w tym kwota dofinansowania 2 426 322 zł.
Podziękowania i nagrodę odebrał osobiście Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny pan Zdzisław Krupa na uroczystej gali podsumowującej konkurs.

1

W dniu 3 listopada br. w budynku świetlicy w Gołębiu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczni "AKTYWNI" na terenie miejscowości Gołąb w okresie od pierwszego sierpnia do końca października 2012 r.

Zasadniczym celem realizacji projektu było zwiększenie szans edukacyjnych w środowisku wiejskim poprzez poprawę warunków edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie oraz rozwijanie zainteresowań dorosłych mieszkańców wsi. Utworzenie wiejskiego punktu bibliotecznego ułatwi mieszkańcom m.in. dostęp do literatury popularnonaukowej , co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla uczniów. Zamiarem autorów projektu była także aktywizacja lokalnej społeczności i zachęcenie jej do podejmowania działań na rzecz polepszenia warunków życia we własnym środowisku. Projekt pt. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" skierowany był do wszystkich mieszkańców sołectwa Gołąb ,a miejscem jego realizacji była świetlica wiejska w miejscowości Gołąb. Pomysł zrodził się podczas posiedzenia członków Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" i wynikał z potrzeb lokalnej społeczności . Zgodnie z założeniami projekt obejmował pozyskanie zbiorów bibliotecznych i ich skatalogowaniu ,oraz pozyskaniu wyposażenia świetlicy (regały na książki). W realizację projektu bardzo aktywnie zaangażowali się sami mieszkańcy wsi. Ich wkładem własnym było zebranie makulatury ,z której sprzedaży zakupiono folię opakowaniową , odnowienie regału na książki, a także spisanie pozyskanych książek i ich oprawienie. Nad całością czuwała koordynator projektu Pani Barbara Świderczuk , pełniąca równocześnie funkcję sołtysa wsi Gołąb oraz Skarbnika Stowarzyszenia "AKTYWNI" .Źródłem pozyskania książek były darowizny od księgarni chełmskich ( Wydawnictwo TAWA, Księgarnia Lectura ) , bibliotek na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny ( Biblioteka Miejska w Rejowcu Fabrycznym i Gminne Biblioteka w Lisznie i Pawłowie) , stowarzyszeń działających na tym obszarze ( Promenada S12 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ) , książki ofiarowane przez osoby prywatne , pracowników Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupione przez Stowarzyszenie "AKTYWNI". W ciągu 3 miesięcy trwania projektu zebrano 530 egzemplarzy książek. W otwarciu Punktu Bibliotecznego udział wzięli mieszkańcy sołectwa Gołąb, Wójt Gminy Zdzisław Krupa oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" ( Jolanta Dzikon , Dorota Porosiło , Małgorzata Mazurek oraz Agnieszka Hasiec-Bzowska). Uroczystości towarzyszył słodki poczęstunek oraz wieczorek poetycki przygotowany przez Panią Barbarę Świderczuk wspólnie z mieszkankami Gołębia (Krystyna Zawrzał, Henryka Flejmer , Agnieszka Bandosz , Agata Flis , Bożena Piekaruś).

Zarząd Stowarzyszenia "AKTYWNI" serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" - mieszkańcom sołectwa Gołąb , sponsorom i ofiarodawcom , władzom samorządowym Gminy Rejowiec Fabryczny oraz członkom Stowarzyszenia "AKTYWNI".

Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć

Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć
Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć

 

Rok 2011

Inwestycja realizowana była ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

W ramach operacji wykonano dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem: boisko do koszykówki o wymiarach 16,5 m/28 m oraz boisko do siatkówki o wymiarach 12 m/22 m. Boiska wyposażono w nowe, gotowe postumenty dla koszy oraz tablice i kosze do siatkówki. W celu wykorzystania boiska do gry w mini piłkę ręczną stosuje się ruchome bramki ustawiane na czas gry. Nawierzchnie między boiskami, a szkołą wykonano z kostki brukowej. Między placem szkolnym, a boiskiem zamontowano ławki. Wykonano nowe ogrodzenie, a od strony ulicy posadzono zieleń izolującą.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 346 134,20 zł w tym 198 557,00 zł z dofinansowania z PROW na lata 2007 -2013. Operacja realizowana była od 12.2010 r. do 09.2011 r. Wykonawcą zadania była firma PANPRO SPORT Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie.

Boiska sportowe - 1

Boiska sportowe - 1
Boiska sportowe - 2
Boiska sportowe - 2
Boiska sportowe - 3
Boiska sportowe - 3
Boiska sportowe - 4
Boiska sportowe - 4

Projekt realizowany był ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007- 2013, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Inwestycja realizowana była od września 2009 roku do sierpnia 2011 roku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 986 305,66 zł, w tym 387 741,00 zł z dofinansowania z PROW na lata 2007 -2013. W ramach inwestycji rozbudowano istniejący budynek o powierzchni 172 m2 wyposażony w garaż na samochód OSP i 2 sale użytkowane jako świetlica. Po rozbudowie powierzchnia całkowita świetlicy wynosi 266 m2 i wyposażona jest ona w: 2 garaże OSP z zapleczem do przechowywania sprzętu, salę spotkań, świetlice z zapleczem socjalnym, zespół wc wraz z przydomową oczyszczalnią, kotłownię na olej opałowy.

Budynek jest siedziba OSP w Kaniem. Część biurowo-socjalna przeznaczona jest na okresowe zebrania członków Straży Pożarnej, świetlica - na organizowane przez Straż uroczystości i zgromadzenia, garaże - na wozy i sprzęt strażacki.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji i Urządzeń Przemysłowych i Energetycznych "ENSTAL" Henryk Nachuniak z Pokrówki.

Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć

Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć
Przebudowa i rozbudowa remizy-św - galeria zdjęć

 

 

Rok 2010

 

Inwestycja realizowana była ze środków unijnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, a którego podstawowym celem jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku realizacji inwestycji w miejscowości Pawłów wybudowano oczyszczalnię ścieków (45 m./ dobę z możliwością rozbudowy), przepompownię, sieć kanalizacji sanitarnej (o długości 7344 m) wraz z przyłączami (1708 m) podłączając 160 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.652,557 zł (z tego 2 003 202 z dofinansowania z PROW na lata 2007-2013) w tym 1.684 504 zł oczyszczalnia i 1.834 311 zł sieć kanalizacyjna. Koszt budowy drogi dojazdowej wyniósł 389.212 zł. Wykonawcą oczyszczalni ścieków była firma TECHNOBUD Sp. z o.o. w Chełmie, sieci kanalizacyjnej - Zakład Remontowo-Budowlany Pruszkowski z Włodawy, a drogi dojazdowej przedsiębiorstwo PTHIU "TALIMEX" z Rejowca.

Inwestycja realizowana była w okresie od 03.09.2009 r do 30.11.2010 r.

Oczyszczalnia ścieków - 1

Oczyszczalnia ścieków - 1
Oczyszczalnia ścieków - 2
Oczyszczalnia ścieków - 2
Oczyszczalnia ścieków - 3
Oczyszczalnia ścieków - 3
Oczyszczalnia ścieków - 4
Oczyszczalnia ścieków - 4

Budowa drogi gminnej nr 104600 na odcinku Leszczanka - Wólka Kańska i drogi powiatowej nr 1813 L w miejscowości Wólka Kańska wraz z najazdem na przejazd kolejowy linii nr 7 Warszawa -Dorohusk w celu zamknięcia ciągu drogowego Kanie- Wólka Kańska - Leszczanka - Liszno. Inwestycja finansowana w 50 % ze środków Gminy Rejowiec Fabryczny, w pozostałej części przez Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 777 985,59 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.06.2010 r. - 30.11.2010. r.

Inwestycja realizowana była w okresie od 03.09.2009 r do 30.11.2010 r.

Przebudowa drogi - 3

Przebudowa drogi - 3
Przebudowa drogi - 4
Przebudowa drogi - 4

Remont drogi gminnej Kanie - Wólka Kańska łączącej drogi powiatowe nr 1813 L Kanie -Oleśniki i nr 1811 L Chojno -Borowica o łącznej długości 2 159,75 m. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 405 756,64 zł z czego Wojewoda Lubelski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansował kwotę w wysokości 202 876 zł. Pozostałe środki pochodziły ze środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Inwestycja realizowana w okresie od 19.04.2010 r do 31.10.2010 r.

Przebudowa drogi - 1

Przebudowa drogi - 1
Przebudowa drogi - 2
Przebudowa drogi - 2

 

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym w roku 2010 r. utworzono place zabaw jako formę miejsc rekreacji i wypoczynku - wiejskie place zabaw jako pozaszkolna forma organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W okresie od lipca do września br. wyposażono place zabaw w miejscowościach : Krasne, Wólka Kańska oraz Pawłów. W roku 2011 planowane jest utworzenie placów zabaw w kolejnych miejscowościach Gminy Rejowiec Fabryczny.

Na uwagę zasługuje też inicjatywa mieszkańców wsi Liszno- Kolonii i Leszczanki polegająca na utworzeniu wiejskiego centrum integracji i wypoczynku w Leszczance - ogrodzony plac wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci, ławki i zagospodarowany zielenią. Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu dotacji przez grupę młodych ludzi w konkursie grantowym Fundacji Pro Bono PL z siedzibą w Warszawie oraz środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Wiejskie place zabaw - 1

Wiejskie place zabaw - 1
Wiejskie place zabaw - 2
Wiejskie place zabaw - 2

Dzięki funduszom pozyskanym z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach Programu Integracji Społecznej oraz środków samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny budynek po starej szkole podstawowej w Gołębiu poddano gruntownemu remontowi oraz modernizacji. Przebudowano instalację grzewczą z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie z nowoczesną kotłownią olejową, wymieniono okna i podłogi,wybudowano i przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki i węzeł sanitarny,odremontowano i wyposażono kuchnię. Dzięki tym pracom uzyskano 3 pomieszczenia mieszkalne dla 10 osób ,wyposażone w tapczany, szafy i inny sprzęt potrzebny do zamieszkania.

Mieszkanie chronione zapewnia całodobową opiekę dla osób tam mieszkających wraz z wyżywieniem. Zadbano także o otoczenie budynku. Nasadzono nowe krzewy , urządzono miejsce wypoczynku z ławeczkami i klombem. Uroczyste otwarcie mieszkań chronionych miało miejsce w dniu 19 lipca 2010 r. z udziałem przedstawicieli różnych środowisk gminnych , powiatowych i wojewódzkich.

Mieszkania chronione w Gołębiu - 1

Mieszkania chronione w Gołębiu - 1
Mieszkania chronione w Gołębiu - 2
Mieszkania chronione w Gołębiu - 2

 

 

Rok 2009

 

Inwestycja jest kontynuacją innych działań podejmowanych przez Gminę, mających na celu rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury sanitarnej. Cały projekt zakłada budowę : budowę oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, budowę drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej położonych przy ulicach : 22 Lipca, Łącznej,Szkolnej, Kościelnej i części ul. Lubelskiej. Rozwój infrastruktury sanitarnej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu objętego projektem, przez co stworzy warunki rozwoju sektora MSP i umożliwi wzrost zatrudnienia. Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2009 r. ,planowany termin zakończenia robót to 30 listopada 2010 r.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć

Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć
Budowa oczyszczalni ścieków wraz - galeria zdjęć

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej kablowej" przeprowadzono w terminie od 7 września do 30 października 2009 r. W ramach robót wykonano oświetlenie uliczne na osiedlu mieszkaniowym w Kanie - Stacja na odcinku ponad 1500 m oraz odcinka pomiędzy stacją kolejową Kanie a miejscowością Liszno. Inwestycja finansowana przez Gminę Rejowiec Fabryczny.

Inwestycja realizowana w okresie od 4 listopada 2008 r. do 30 marca 2009 r. polegała na instalacji urządzeń uzdatniania wody w istniejącej stacji wodociągowej w celu osiągnięcia wymaganych parametrów jakości wody pitnej podawanej do sieci rozdzielczej i odbiorców objętych wodociągiem. W ramach przebudowy stacji wodociągowej w Pawłowie wykonano dodatkowo dwie komory redukcyjne w miejscowości Zalesie Krasieńskie oraz Kanie -Stacja. Komory mają na celu redukcję ciśnienia wody w sieci wodociągowej wodociągów : Pawłów, Liszno, Wólka Kańska . Kolonia. Pozwala to na automatyczne wspomaganie pracy trzech ujęć,co poprawia jakość i pewność zasilania odbiorców.

Zadanie remontowo -inwestycyjne przeprowadzone w terminie od 8 lipca do 15 grudnia 2009 r. obejmowało przede wszystkim izolację cieplną budynku,wymianę stolarki budowlanej, wykonanie nowej i modernizację istniejącej już instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto w ramach tej inwestycji wykonano także utwardzenie placu szkolnego i urządzenie placu zabaw. W chwili obecnej trwają prace związane z urządzeniem świetlicy szkolnej.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie oraz wybudowanie 18 przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rejowiec Fabryczny. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków własnych Gminy objęło swym zasięgiem 10 miejscowości,w tym : Kanie, Kanie -Stacja,Wólka Kańska, Józefin, Krasne,Pawłów,Liszno,Leszczankę,Toruń oraz Gołąb. Okres realizacji: 10 września - 25 listopada 2009r.

Rok 2008

 

Inwestycja w całości finansowana przez Gminę Rejowiec Fabryczny obejmowała: izolację cieplną, tynkowanie, obróbki blacharskie, malowanie dachu oraz wymianę stolarki. Realizacja zadania nastąpiła w okresie od 5 sierpnia do 31 października 2008 r.

Szkoła w Krasnem 1

Szkoła w Krasnem 1
Szkoła w Krasnem 2
Szkoła w Krasnem 2

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Krasne wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krasnem. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy Rejowiec Fabryczny poprzez rozwój podstawowej infrastruktury technicznej tworzącej warunki do rozwoju nowych sektorów działalności gospodarczej i ogólnej poprawy warunków życia mieszkańców. Łączna liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji i oczyszczalni w wyniku realizacji projektu wyniosła 62 sztuki, w tym 53 szt. nowych podłączeń i 9 szt. podłączeń już istniejących (zbiorniki bezodpływowe). Inwestycja realizowana w okresie od 4 września do 30 listopada 2008 r. została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rok 2007

 

Największą inwestycją Gminy w 2007 r. była realizacja zadania pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków".

W okresie od 22 sierpnia bo 27 listopada na terenie Gminy wybudowano 40 oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych w miejscowościach: Gołąb, Józefin, Krasne, Kanie, Kanie-Stacja, Krzywowola, Liszno, Liszno-Kolonia, Wólka Kańska, Wólka Kańska-Kolonia oraz Pawłów. W efekcie realizacji zadania nastąpiła likwidacja starych, nieszczelnych szamb, a tym samym uporządkowano gospodarkę wodno - ściekową w gospodarstwach objętych zakresem inwestycji.

W miejscowości Krasne rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, którym to zadaniem objęto w 2007 r. 12 gospodarstw indywidualnych w części miejscowości zwanej "Olendry".

Ponadto w 2007 r. przeprowadzono remonty dróg gruntowych w miejscowościach : Kanie, Liszno, Kanie - Stacja, Krasne, Liszno - Kolonia, Toruń, Zalesie Kańskie, Gołąb, Pawłów, Leszczanka, Wólka Kańska oraz budowę drogi rolniczej Kanie - Wólka Kańska - Kolonia.

Rok 2006

 

Na terenach wiejskich, szczególnie tam, gdzie zabudowa jest rozproszona, kanalizacja zbiorcza jest zbyt kosztowna. Rozwiązaniem dla takiej zabudowy jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, które stanowią alternatywę dla wywożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Takie rozwiązania zyskują sobie coraz większe zainteresowanie, a liczba tych oczyszczalni wzrasta. W 1998r. Gmina przystąpiła do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie wybudowano 109 szt.

Scalenia gruntów przeprowadzono na nowych zasadach i przy finansowaniu ze środków unijnych - Sektorowy Program Operacyjny" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " priorytet" Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" działania: " Scalenia gruntów". Na realizację projektu przeznaczono:
1. Krzywowola 3.382.284,00 w tym 2.732362,00 zł. na zagospodarowanie poscaleniowe w tym budowa 2,7 km. dróg asfaltowych i 4 km. dróg utwardzonych tłuczniem.
2. Leszczanka 1.224.649,00 zł. w tym 1.015.341,00 na zagospodarowanie poscaleniowe w tym budowa 1,7 km. dróg utwardzonych asfaltowych.

Projekt ten realizowany był przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia osiągnięto zaplanowany cel tzn. przywrócono rynkowi i położonemu obok parkowi dawne funkcje jako centrum miejscowości ( Pawłów posiadał w przeszłości prawa miejskie). Rynek z parkiem stanowi całość i jako przestrzeń publiczna służy na co dzień mieszkańcom jako ciąg pieszy, deptak i miejsce spotkań. Zainstalowane oświetlenie stwarza możliwości bezpiecznego korzystania z rynku i parku także w porze wieczorowej co szczególnie widoczne jest w okresie letnim ( mieszkańcy, szczególnie młodzi, spacerują po rynku i parku w drodze do Domu Kultury jak też przesiadują na ławeczkach w parku ). Zaakcentowane na placu runku miejsca postojowe pozwalają na niekonfliktową obsługę budynków położonych przy tym placu lub w pobliżu ( budynek przedszkola, sklepy, budynki mieszkalne) porządkując ruch na rynku. Położony w pobliżu parking służy do dłuższych postojów: obsługuje na co dzień budynki ośrodka kultury, oświaty.

Realizacja projektu doprowadziła do uporządkowania centrum miejscowości jako przestrzeni publicznej jednocześnie uwidoczniła inne mankamenty miejscowości, a mianowicie konieczność zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie ( komunalnych i prywatnych ) co będzie następnym etapem, celem mieszkańców i samorządu określonym w Planie Rozwoju Miejscowości Pawłów.

Rewitalizacja Pawłowa 1 Rewitalizacja Pawłowa 2