Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Cele i zadania ścieżki dydaktycznej
Ścieżka dydaktyczna traktowana jako pomocniczy środek dydaktyczny pozwala łatwiej i pełniej realizować cele kształcenia ucznia tj. wyposażać go w system wiadomości, umiejętności i nawyków oraz możliwości wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.
Główne cele realizacji zajęć terenowych na ścieżce obejmują:

 • kształtowanie w umyśle ucznia kompleksowego obrazu środowiska z ukazaniem całej jego złożoności i dynamiki zachodzących w nim przemian
 • kształcenie szacunku do przyrody i jej praw oraz kultury obcowania z przyrodą na co dzień
 • regenerację sił fizycznych i psychicznych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą

Praca na ścieżce dydaktycznej z uczniami szkoły podstawowej pozwala na:

 • wyróżnianie, nazywanie i opisywanie wybranych składników środowiska
 • prowadzenie prostych ukierunkowanych obserwacji dostarczających spostrzeżeń niezbędnych w tworzeniu i kształtowaniu pojęć o środowisku
 • dostrzeganiu i rozumieniu podstawowych powiązań człowieka ze środowiskiem
 • budzeniu wrażliwości na piękno przyrody
 • kształtowania przekonania o konieczności ochrony przyrody
 • dostrzegania podstawowych związków przyczynowo- skutkowych zachodzących pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego

Korzyści dla ucznia płynące z uczenia się na ścieżce dydaktycznej:

 • kształtowanie umiejętności koncentrowania się na określonych obiektach obserwacyjnych
 • dokonywanie ukierunkowanej i samodzielnej obserwacji
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem, prostymi pomocami dydaktycznymi
 • dokonywanie różnych pomiarów i obliczeń
 • przedstawianie wyników obserwacji w postaci graficznej
 • interpretowanie wyników badań i obserwacji
 • organizowanie pracy własnej i grupy, współdziałanie w zespole

Wykonywanie zadań przez uczniów na ścieżce dydaktycznej to również kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

 

Opracowana ścieżka dydaktyczna:

 • ma wspomagać proces dydaktyczno- wychowawczy
 • ma rozwijać zainteresowania uczniów przyrodą, historią miasta
 • ma rozszerzyć wiedzę ucznia poprzez bezpośredni kontakt z formami rzeźby, obserwację składników środowiska przyrodniczego i kulturowego

Stanowiska w terenie znajdują się w najbliższym otoczeniu szkoły, jak i są oddalone do odległości 3.5 km. Zajęcia mogą być realizowane na przykład w ciągu 1-3 godzin lub całego dnia. Trasę ścieżki można pokonać pieszo (1-2 stanowiska) w ciągu 1-2 godzin lekcyjnych lub rowerem większą liczbę stanowisk.
W czasie organizacji zajęć terenowych należy koniecznie zwracać uwagę na sprawność fizyczną uczniów oraz ich bezpieczeństwo. Na jednego opiekuna grupy w najbliższym otoczeniu szkoły przypada 30 uczniów, jednak ze względu na specyfikę zajęć - pracę w grupach należy zwiększyć liczbę opiekunów np. zwracając się do rodziców o pomoc w tej sprawie.

Ścieżkę można traktować jako całość (wycieczka klasowa po okolicy) lub podzielić ją tematycznie na moduły do realizacji poszczególnych bloków tematycznych.

W ścieżce uwzględniono następujące moduły:

 • biohyrologiczny - staw, górny bieg rzeki Dorohuczy
 • dendrologiczny - las Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, torfowiska niskie i przejściowe
 • kulturowy - kościół, cmentarz, kapliczka Jana Nepomucena
 • dydaktyczny - obserwacja widnokręgu, obliczanie wysokości względnej na trasie, wyróżnianie składników naturalnych i antropogenicznych środowiska

Sprawdzenie osiągnięć uczniów na zajęciach terenowych z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej, powinno obejmować:

 • samodzielność planowanej obserwacji
 • współpracy w grupie
 • poprawność wnioskowania na podstawie obserwacji i badań
 • prawidłowość posługiwania się pomocami dydaktycznymi
 • wykorzystanie tak zdobytej wiedzy i umiejętności w dalszym uczeniu się

 

Stanowisko I
Nasza ścieżka rozpoczyna się przy Gminnym Ośrodku Kultury, w którym znajduje się Izba Garncarska - rzemiosła związanego z wieloletnią tradycją Pawłowa. Kierując się na wschód ulicą Szkolną ścieżka prowadzi nas do Izby Rzemiosła Bednarskiego - profesji uprawianej przez drugą pod względem ilości część mieszkańców Pawłowa. Możnatutaj obejrzeć wyposażenie typowego warsztatu bednarskiego z pocz. XX w., jak również wiele wyrobów codziennego użytku domowego naszych przodków.

1a

1a
01
01
05
05

Stanowisko II
Idą dalej we wspomnianym kierunku po prawej stronie mijamy neogotycki kościół parafialny z 1912 r. wyznania rzymsko - katolickiego. Historia Parafii Pawłów (dawniej Łyszcz) sięga roku 1421 kiedy to Jan z Opatowa Biskup Chełmski ufundował pierwszą Świątynię.

2a

2a
2b
2b
2c
2c

Stanowisko III
Dalej trasa ścieżki skręca w drogę na północ (ok. 100 m za kościołem) na tzw. "Pastowień" - tereny dawniej wykorzystywane do wypasu bydła, gdzie znajduje się pierwsze nasze stanowisko obserwacyjne "Torfowisko niskie". Można tutaj zaobserwować bogatą gamę roślinności tj. storczyki krwiste, szerokolistne oraz rzadko spotykanego kosaćca syberyjskiego.

3a

3a
3b
3b

Stanowisko IV
Kolejny odcinek ścieżki wiedzie nas drogą polną na północ poprzez pola uprawne zwane "Płuskami". Naturalną granicę tych pól stanowi ściana lasu na skraju którego usytuowane jest nasze kolejne obserwatorium dydaktyczne, gdzie na szczególna uwagę zasługują skupiska zarośli i muraw kserotermicznych z dużym udziałem gatunków rzadko występujących roślin:  buławnika wielokwiatowego, zawilca wielokwiatowego. Poruszając się w dalszym ciągu polną drogą dochodzimy do leśniczówki.

4a

4a
4b
4b
4c
4c

Stanowisko V
Wędrując do kolejnego stanowiska naszej ścieżki dydaktycznej "Stawy Rybne" - bogate w zasoby ryb - możemy zobaczyć bociana czarnego, kokoszkę wodną, derkacza, błotnika stawowego a także żółwia błotnego. Teren stanowi również atrakcję dla miłośników wędkarstwa. Kontynuując wędrówkę trasa prowadzi nas w kierunku zabudowań Pawłowa. Na granicy "Pastownia" i ogrodów znajdują się warte zauważenia czynne piece do wypału naczyń glinianych tzw. "horny". Jeszcze do niedawna takich pieców było kilkanaście.

5a

5a
5b
5b
5c
5c

Stanowisko VI
Drogą między domostwami dochodzimy do drogi asfaltowej, którą kierujemy się na wschód do centrum miejscowości. Na skrzyżowaniu ulic Lubelska - 22 Lipca chodnikiem w prawo docieramy do rzeki Dorochuczy, przy której warto zwrócić uwagę oprócz walorów przyrodniczych na młyn z pocz. XX w.

6a

6a
6b
6b

Stanowisko VII
W odległości 300 m na południe znajduje się zabytkowy cmentarz i kapliczka św. Jana Nepomucena.

7a

7a
7b
7b
7c
7c