Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew. 35

 

Kierownik: Małgorzata Czerwińska (Oświadczenie majątkowe)

 

Inspektor: Edyta Trojnara

Referent ds. oświaty: Angelika Bzowska

Zadania: ewidencja ludności oraz wydanych i utraconych dowodów osobistych, sprawy wojskowe, zadania z zakresu służby zdrowia, działalności gospodarczej, oświaty

 

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w szczególności należą:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem dokumentów tożsamości , w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych oraz związane z tym wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu;
 2. Przyjmowanie głoszeń w zakresie migracji ludności – zameldowania ,wymeldowania , przemeldowania w granicach gminy;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych – wymeldowania i zameldowania;
 4. Wydawanie zaświadczeń o okresach zameldowania do spraw emerytalno- rentowych;
 5. Udostępnianie danych osobowo-adresowych, w tym wydawanie zaświadczeń na pisemny wniosek zainteresowanego;
 6. Prowadzenie praw związanych z pobytem cudzoziemców – przyjmowanie zgłoszeń w zakresie pobytu czasowego oraz zameldowania na podstawie karty pobytu stałego;
 7. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego, Prezydenta RP, Parlamentu, referendum, w tym sporządzanie spisów osób uprawnionych do głosowania;
 8. Prowadzenie spraw związanych ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki ;
 9. Prowadzenie spraw związanych z WKU, w tym przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru

Formularze do pobrania

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego: Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Formularz zgłoszenia niuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 4. Zgłoszenie pobytu stałego formularz oraz czasowego trwającego ponad 2 miesiące: formularz
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - formularz , lub czasowego - formularz
 6. Wniosek o przekazanie, aktualizacje lub usunięcie danych do rejestru danych kontaktowych
 7. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

 

Tryb załatwiania spraw

 

Wydawanie dowodów osobistych – wymiana

 1. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
  2.
  Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,
  • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.


3.W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę dowolnemu organowi gminy oraz wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.  (formularz utraty dowodu do pobrania)


4. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
5.
Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
6. Wniosek składany w gminie trzeba podpisać własnoręcznie, w formie dokumentu elektronicznego wniosek o wydanie dowodu osobistego należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
7.
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
– osoby małoletniej, której do ukończenie 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
8.Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
9.W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

10.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek z  wyjątkiem następujących przypadków:

- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich , pok. Nr 11 ).

 ■ Załączniki:

 Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię  przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r. poz. 777 i 935). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 653 z późń zm.).

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U.z 2015 r. poz. 212 z póżn, zm.).   

 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administarcji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
 • Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych ( Dz.U. 2019 poz. 2467) 

Sprawę załatwia :

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
St. Ds. Ewidencji Ludności, pokój Nr 11
Tel. 82 5664-211 wew. 35

 

 

 

Udostępnienie danych osobowo - adresowych

 1. Wymagane dokumenty:

 2. Wypełniony formularz - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL

 3. Dowód dokonania opłaty

 4. Opłaty:
  31,00 zł - opłata za udostępnianie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby); opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

Od informacji o danych osobowych udzielonej w formie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wniesione podanie Wniosek o wydanie zaświadczenia

 1. Miejsce złożenia:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich UG w Rejowcu Fabrycznym
  Dokonywanie opłat - kasa urzędu (pokój nr 6)

 2. Termin załatwienia sprawy:
  W terminie od 7 dni od daty wpływu wniosku

 3. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.) ,
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnieni danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

 

Uwagi:

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,

 • sądy,

 • prokuratura,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Służba Więzienna,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Wywiadu Wojskowego,

 • Służba Celno-Skarbowa,

 •  Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 • organy wyborcze,

 • straże gminne /miejskie/,

 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

 • Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny.

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

  

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego i czasowego

 • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu

W jakiej formie można dokonać zameldowania:

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

1. w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO  w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

- formularz wypełnia się odrębnie dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka

- przedstawiając potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, lub formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej , decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 2096  z późń. zm.) .

 

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl.

W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba przedstawiać dowodu osobistego). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów.

 

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

- z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności zgłoszenia wymeldowania w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

- bez równoczesnego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu – przed zameldowaniem osoba musi wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu w organie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której zamieszkiwała poprzednio.

 

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się:

1. w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO  w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

- formularz wypełnia się odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka

- przedstawiając potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, lub formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej , decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) .

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl,

W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba przedstawiać dowodu osobistego). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów.

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania czasowego, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu pobytu. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem

w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem

tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1397 )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie okreśłenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - pok.11

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osoba pełnoletnia, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa opiekun, kurator. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL można złożyć w organie dowolnej gminy.

Opłaty: Brak

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty: Wniosek o zastrzeżenie albo cofniecie zastrzeżenia numeru PESEL Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport.

Jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Działalność gospodarcza

Miejsce złożenia Wniosku:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pok.11 ( parter )

Kto może zostać przedsiębiorcą:
Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga!
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Opłaty:
Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 • Złożenie wniosku CEIDG-1

OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).

przez PEŁNOMOCNIKA;
- zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
- pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
- każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
- jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie).

WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.

SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG  (www.ceidg.gov.pl)  -  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPISna stronie www.ceidg.gov.pl - portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGONnadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 • Zgłoszenie się do ubezpieczania:
  a) składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZUA lub  ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
  b) załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS).
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT - formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).


Informacje dodatkowe:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
- w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).


Procedura rejestracji spółki cywilnej:

 • Uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).
 • Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
 • Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki wniosek należy złożyć na formularzu  RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).
 • Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
 • Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, - podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni od zawarcia umowy spółki).
 • Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (jeżeli wymagane).
 • Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.


Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna?inheritRedirect=true

Więcej informacji na:


Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

 

EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

Zarządzenie Nr 37

Załacznik Nr 1 wniosek o wpis

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3 Opis obiektu

Instrukcja krok po kroku

Klauzula RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

INNE FORMULARZE

 * WNiosek o zameldowanie - decyzja administracyjna 

 

Wniosek o wymeldowanie- decyzja administracyjna

 

* Wzór formluarza - pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych

 

* Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 

 

* Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu oświaty:

1.Organizacja i koordynacja działalności ; szkół podstawowych ,gimnazjów /zespołów szkół/ , prowadzonych /dotowanych/ przez Gminę Rejowiec Fabryczny:

 • bieżącaanaliza organizacji szkół /arkuszy organizacji/
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Rejowiecw sprawach tworzenia, likwidacji szkół, regulaminów i zasad wynagradzania prac. szkół itp.
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawach procedur oświatowych związanych z ; powierzaniem funkcji dyrektorów szkół ,oceną ich pracy ,awansu zawodowego nauczycieli /mianowanie / ,doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.
 • prowadzenie prac statystycznych i analiz oraz sporządzaniewymaganych sprawozdań
 • opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych i finansowych ,a także organizowanieprawidłowego wykonywaniazatwierdzonych wskaźników i limitów określonych wplanach.
 • tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach
 • efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz składnikami majątkowymi,
 • organizowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji budynków i urządzeń w placówkach
 • współpraca z dyrektorami z dyrektorami szkół w sprawowaniu nadzoru nad właściwą eksploatacją i konserwacja obiektów oświatowych
 • współpraca z dyrektorami szkół w zapewnieniu właściwego stanu zabezpieczenia
 • przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w zapewnieniu tego stanu w placówkach
 • obsługa gospodarcza oraz zaopatrzenie placówek / zakup opału, pomocy naukowych/
 • organizowanie dowozu dzieci do szkół ,
 • nadzorowanie obowiązku nauki oraz współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych pracowników /pobierz informację/ tj. realizacja dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowaniazawodowego młodocianego pracownika na wniosek pracodawcy /pobierz wniosek/ ,pracodawca jest zobowiązany dołączyć odpowiednie załączniki /pobierz załączniki - załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3/
 • realizacja programów w zakresie pozyskiwania dotacji krajowych i innych źródeł /unii europejskiej/

2.Obsługa finansowa szkół;

 •  gospodarowanie środkami i dyrektywnymi limitami osobowego funduszu płac i zatrudnieniaprzestrzeganie zakresu decyzji i wytycznych organu prowadzącego szkoły i placówki w tymzakresie.
 • naliczanie płac brutto ,netto oraz potrąceń od wynagrodzeń ,od umów o pracę jak i umów zleceń , o dzieło itp.,,,
 • naliczanie zasiłków,
 • przygotowywanie list płac organizowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek
 • prowadzenie ewidencji wypłat z funduszu płac oraz sporządzanie wymaganych sprawozdańi analiz w tym zakresie
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnymi,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników szkół
 • współpraca z organami : Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komornikiem Sądowym,
 • terminowe sporządzanie deklaracji, raportów oraz przekazywanie przelewów do banku
 • opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych zamierzeń np. podwyżek płac
 • realizacja tytułów wykonawczych (art 87 Kodeksu Pracy)

3.Współpraca z Lubelskim Kuratorium Oświaty

4.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

5.Współpraca z Gminnym  w Pawłowie

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy