Wtorek, 28 maja 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Tel. 82 566 42 11 wew. 34, 82 566 45 45 - ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi

Tel. 82 566 41 21 wewn. 40, 82 544 42 40 - inwestycje, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Kierownik: Anita Świąder e-mail: anita.swiader@rejowiecfabr.pl  (Oświadczenia majątkowe)

Inspektor: Agata Laskowska e-mail: agata.laskowska@gminarejowiecfabr.pl

Inspektor: Dorota Dawidiuk e-mail: dorota.dawidiuk@gminarejowiecfabr.pl

Inspektor: Aleksandra Słomczyńska e-mail: aleksandra.slomczynska@gminarejowiecfabr.pl

Referent: Karolina Piróg e-mail: karolina.pirog@gminarejowiecfabr.pl

Referent: Joanna Orłowska e-mail:joanna.orlowska@gminarejowiecfabr.pl

 


Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Gospodarczego w szczególności należą:


1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz tworzenie zasobów gruntów gminnych poprzez zamianę, wykup lub przyjęcie darowizn; promocja terenów inwestycyjnych gminy
2. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy
3. Gospodarowanie Gminnym Zasobem Nieruchomości, w tym oddawanie ich w trwały zarząd, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste
4. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego- w tym ewidencji dróg gminnych oraz budynków i budowli łącznie z prowadzeniem książek budynków
5. Rozgraniczenia nieruchomości
6. Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
7. Oddawanie w najem lokali komunalnych, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu, planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
8. Ubezpieczenie środków trwałych i innych składników mienia komunalnego gminy
9. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, prowadzenie rejestrów w tym zakresie
10. Współpraca z Urzędem statystycznym w zakresie Spisu Rolnego i Powszechnego
11. Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
12. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji oraz udostępnianie informacji o środowisku
13. Opracowanie i nadzór nad regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych
14. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych nieruchomości objętych zbiórką odpadów komunalnych
15. Analiza i kalkulacja wydatków i dochodów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, prowadzenie ewidencji odbiorców wody i przyłączy kanalizacyjnych
16. Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu
17. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów oraz opiniowanie wniosków na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
18. Ochrona zwierząt
19. Współpraca z jednostkami OSP i PSP w zakresie organizacji i rozliczania akcji ratowniczo-gaśniczych
20. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
21. Zaliczanie stażu pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków
22. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
23. Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowanie wniosków na budowę
24. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa

25. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem, realizacją i zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz nadzór nad realizacją ustaleń w nim zawartych.

26. Prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i wprowadzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

27. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod względem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz wydawania wypisów i wyrysów z tego planu.

28. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej w zakresie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego oraz współpraca z odpowiednimi służbami w celu sprawnego działania sieci energetycznej, gazowniczej itp.

29. Prowadzenie zadań w zakresie budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg gminnych – w tym utrzymania zimowego.

30. Przygotowanie propozycji i wniosków w zakresie inwestycji gminnych.

31. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie m.in. zaopatrzenia w wodę, kanalizację, oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz innych budynków i budowli.

32. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

33. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

34.  Prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych i miejsc pamięci oraz rozliczanie otrzymanych dotacji.

35. Prowadzenie Rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków.

36. Współpraca z organami administracji w zakresie nadzoru budowlanego.

37. Nadzór nad eksploatacją oraz rozliczanie wyjazdów samochodów służbowych i samochodów OSP.

38. Określanie potrzeb remontowych w budynkach i budowlach komunalnych gminy, nadzór nad ich wykonywaniem oraz nadzór nad funkcjonowaniem, utrzymaniem i eksploatacją tych budynków (świetlice wiejskie, remizy OSP, GOK itd.)

39. Wyszukiwanie programów oraz pisanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych na inwestycje i remonty realizowane przez gminę.

40. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań ujętych w ramach funduszy sołeckich.

41. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

Formularze do pobrania:

 

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dla osób prowadzących działalność gospodarczą

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - dla osób fizycznych

5. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

6. Wniosek o sprostowanie Aktu Własności Ziemii

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

9. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.

10. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.

11. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów na działce należącej do Gminy Rejowiec Fabryczny.

12. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.