Piątek, 19 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew.37,36

Skarbnik Gminy: MAŁGORZATA BABIJCZUK (Oświadczenie majątkowe)

Zadania: przygotowanie projektu budżetu gminy, realizacja palnu dochodów i wydatków budżetowych, kontrola gospodarki finansowej jednostek, ewidencja środków trwałych, prowadzenie księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej budżetu gminy i funduszy celowych, prowadzenie księgowości szkół publicznych.

Stanowiska ds. księgowości budżetowej tel. 0-82 5664-211 wew.36
Inspektor Anita Stadnik Sadło,
inspektor Aneta Pilipczuk
Referent Katarzyna Cejman

Stanowisko ds. księgowości oświaty - Jolanta Dzikon tel. 82 5664-211 wew.39
Stanowisko ds. opłat lokalnych – inspektor Beata Krukowska tel. 82 5664-211 wew.43
Kasa - referent Maja Pukas - tel. 82 5664-211 wew.41

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należą:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu gminy, Urzędu i jednostek oświatowych
 2. opracowywanie programów i prognoz finansowych gminy
 3. dokonywanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie Wójtowi swoich propozycji w celu racjonalnego gospodarowania środkami budżetowym
 4. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek oświatowych
 5. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy
 6. prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu
 8. prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie finansowo - księgowym
 9. organizowanie  i kontrola obiegu dokumentacji finansowo - księgowej gminy
 10. prowadzenie spraw finansowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych i prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej
 11. rozliczanie inwentaryzacji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych.

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

 1. Bezpośrednio w Wydziale Finansowym - pokój Nr 6

Uwagi:
Szczegółowych informacji udzielają:

 • Anita Stadnik -Sadło - pokój Nr 6, tel. 82 5664-211, wew. 36
 • Aneta Pilipczuk - pokój Nr 6, tel. 82 5664-211, wew. 36
 • Katarzyna Cejman - pokój Nr 6, tel. 82 5664-211, wew. 36
 • Jolanta Dzikon - pokój Nr 10, tel. 82 5664-211, wew. 39

 

SPRAWY PODATKOWE - pokój nr 2 tel. 82 5664-211 wew 33

 

Zadania: prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości podatkowych.

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Inspektor Joanna Żołnacz tel. 0-82 5664-211 wew.33

Stanowisko ds. łącznego wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zwrotu podatku akcyzowego

– inspektor Dominika Janiuk

 

 1. prowadzenie ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych , w tym przygotowywanie projektów uchwał , decyzji podatkowych i postanowień,
 3. prowadzenie kontroli podatników w zakresie prawidłowości składanych deklaracji i informacji podatkowych
 4. przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawie stosowania ulg uznaniowych ( umorzenia, odraczanie terminów zapłaty podatków, rozkładanie zaległości podatkowych na raty),
 5. prowadzenie analizy skutków decyzji i postanowień związanych ze stosowaniem ulg ustawowych i ulg uznaniowych, oraz rozpatrywanie podań podatników w tym zakresie,
 6. wydawanie, na wniosek podatników, zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatków lub o stanie zaległości oraz innych zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników,
 7. prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych,
 8. wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dla podatników zalegających w opłacaniu podatków,
 9. współpraca z inkasentami w zakresie doręczania nakazów podatkowych i upomnień oraz rozliczanie inkasentów,
 10. bieżące wprowadzanie zmian w wymiarze podatków na podstawie danych uzyskiwanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 11. sporządzanie sprawozdawczości,
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz pomocy publicznej w rolnictwie, włącznie ze sporządzaniem sprawozdań w tym zakresie,
 13. prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
 14. wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

 

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

I. Bezpośrednio w Referacie Podatkowym - pokój Nr 2
II. w Sekretariacie Urzędu - pokój nr 3

 

Wydawanie zaświadczeń:
1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pokoju nr 2)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

2. Opłaty:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach - 21 zł
 • Zaświadczenie o stanie majątkowym - 17 zł

Nie pobiera się opłaty skarbowej od zaświadczeń stwierdzających posiadanie użytków rolnych oraz od zaświadczeń o stanie majątkowym wydawanych do spraw socjalnych tj. zasiłki , alimenty, stypendia oraz od zaświadczeń o opłacaniu składek na FUSR.

Terminy załatwiania spraw:

• Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postepowania dowodowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej mająca zastosowanie zarówno dla przedsiębiorców jak i w rolnictwie.
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Nowe wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. :

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 


Deklaracje do pobrania:

 

 

 

 

 

ZWROT AKCYZY

 

 

UCHWAŁY PODATKOWE 2020

 

Rejowiec Fabryczny