Środa, 27 września 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Tel.: 82 566 41 21, 82 544 42 40

E-mail: wrg@ug.rejowiec.pl

Kierownik: Wincenty Koper

Inspektor: Dorota Dawidiuk

Referent: Aleksandra Słomczyńska

 

Do zadań Referatu Planowania i Inwestycji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem, realizacją i zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz nadzór nad realizacją ustaleń w nim zawartych.

 2. Prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i wprowadzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 3. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod względem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz wydawania wypisów i wyrysów z tego planu.

 4. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej w zakresie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego oraz współpraca z odpowiednimi służbami w celu sprawnego działania sieci energetycznej, gazowniczej itp.

 5. Prowadzenie zadań w zakresie budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg gminnych – w tym utrzymania zimowego.

 6. Przygotowanie propozycji i wniosków w zakresie inwestycji gminnych.

 7. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie m.in. zaopatrzenia w wodę, kanalizację, oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz innych budynków i budowli.

 8. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

 10. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, a także sporządzania list wypłat.

 11. Prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych i miejsc pamięci oraz rozliczanie otrzymanych dotacji.

 12. Prowadzenie Rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków.

 13. Współpraca z organami administracji w zakresie nadzoru budowlanego.

 14. Nadzór nad eksploatacją oraz rozliczanie wyjazdów samochodów służbowych i samochodów OSP.

 15. Określanie potrzeb remontowych w budynkach i budowlach komunalnych gminy, nadzór nad ich wykonywaniem oraz nadzór nad funkcjonowaniem, utrzymaniem i eksploatacją tych budynków (świetlice wiejskie, remizy OSP, GOK itd.)

 16. Wyszukiwanie programów oraz pisanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych na inwestycje i remonty realizowane przez gminę.

 17. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań ujętych w ramach funduszy sołeckich.

 18. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Formularze do pobrania:

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

3. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.

 

4. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.

 

5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów na działce należącej do Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

6. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

7. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.