Piątek, 24 marca 2023     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

 
Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie nieodbierania odpadów z nieruchomości mieszanych

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny 

  dostępny jest poniżej

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

 


 SEGREGACJA ODPADÓW

 

 

JAK SEGREGOWA1 


 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Stawki miesięczne opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

Liczba mieszkańców

Stawka bez ulgi za kompostowanie

Stawka z ulgą za kompostowanie

 

1 osoba

16 zł

13 zł

 

2 osoby

32 zł

26 zł

 

3 osoby

48 zł

39 zł

 

4 osoby

64 zł

52 zł

 

5 osób

74 zł

59 zł

 

6 osób

84 zł

66 zł

 

7 osób

94 zł

73 zł

 

8 osób

101 zł

77 zł

 

9 osób

108 zł

81 zł

 

10 osób

115 zł

85 zł

 

11 osób

122 zł

89 zł

 

12 osób

129 zł

93 zł

 


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego:
• za okres I kwartału (styczeń, luty, marzec) do 20 marca danego roku,
• za okres II kwartału (kwiecień, maj, czerwiec) do 20 czerwca danego roku,
• za okres III kwartału (lipiec, sierpień, wrzesień) do 20 września danego roku,
• za okres IV kwartału (październik, listopad, grudzień) do 20 grudnia danego roku.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, u sołtysa lub przelewem na konto Urzędu Gminy.

 

Dane do przelewu:
Odbiorca: Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
Tytuł przelewu: należy wpisać adres nieruchomości oraz nazwę miesięcy,za jakie będzie uiszczona opłata
Numer rachunku bankowego: 91 8191 1013 2004 4000 0806 0003

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w deklaracjach złożonych przez państwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny:
• pisemnie (pokój nr 7) lub
• za pomocą telefaksu lub
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości określa załącznik do Uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 27 grudnia 2019 r.

Do pobrania:
Druk deklaracji w formacie pdf 

 

Adres skrzynki podawczej z deklaracją elektroniczną online:
https://ugrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl

 

 


KOMPOSTOWANIE


Informacje n.t. kompostowania można znaleźć tutaj

 


 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY


Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wprowadziła nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.
Informujemy, że Gmina Rejowiec Fabryczny nie przejęła obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.: szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, cmentarze i inne. Właściciele tych nieruchomości będą gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach tj. są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów oraz udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy przez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za wywóz odpadów.
Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

 


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny tworzy i prowadzi W ójt Gminy Rejowiec Fabryczny od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada),
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. W przypadku wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie w/w ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Do pobrania:
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

 


 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

3. Kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdów używanych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem z aktualnym badaniem technicznym.

4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z zaplecza technicznego do konserwacji i parkowania sprzętu technicznego.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 107,00 zł.

 

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie o braku zaległości

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie

 


 

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY ORAZ MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny:

 

MK PROGRESSO Sp. z o.o. S.k.

Strupin Łanowy 12, 22-100 Chełm                                                             

Tel. 789 215 288

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Srebrzyszcze,

Srebrzyszcze, 22-100 Chełm,

należący do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie

 


INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU  I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Osiągnięty przez Gmine Rejowiec Fabryczny w 2021 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 19,92%.

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,00 % (wymagany przepisami dla 2020 roku - nie wyższy niż 35 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 76,35 % (wymagany przepisami dla 2020 roku – nie mniejszy niż 50 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 86,55 % (wymagany przepisami dla 2020 roku – nie mniejszy niż 70 %)

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2019 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,19 % (wymagany przepisami dla 2019 roku - nie wyższy niż 40 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 78,06 % (wymagany przepisami dla 2019 roku – nie mniejszy niż 40 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2019 roku – nie mniejszy niż 60 %)

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2018 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,18 % (wymagany przepisami dla 2018  roku - nie wyższy niż 40 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 69,43 % (wymagany przepisami dla 2018 roku – nie mniejszy niż 30 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 % (wymagany przepisami dla 2018 roku – nie mniejszy niż 50 %)

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,83 % (wymagany przepisami dla 2016  roku - nie wyższy niż 45 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 51,08 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 20 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złozonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy w 2017 r.

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2016 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  1,76 % (wymagany przepisami dla 2016  roku - nie wyższy niż 45 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 69,64 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 18 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 42 %)

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  14,1% (wymagany przepisami dla 2015  roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 78,5 % (wymagany przepisami dla 2015 roku – nie mniejszy niż 16 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2015 roku – nie mniejszy niż 40 %) 

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  14,9% (wymagany przepisami dla 2014 roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 59,8% (wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 14 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %  (wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 38 %) 

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2013 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  9,84% (wymagany przepisami dla 2013 roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 34,35% (wymagany przepisami dla 2013 roku – nie mniejszy niż 12 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy  (wymagany przepisami dla 2013 roku – nie mniejszy niż 36 %) 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2012 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  23,45% (wymagany przepisami dla 2012 roku - nie wyższy niż 75 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,91% (wymagany przepisami dla 2012 roku – nie mniejszy niż 10 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy  (wymagany przepisami dla 2012 roku – nie mniejszy niż 30 %) 

 


INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 

 • Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów  - odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w formie tzw. wystawek przed nieruchomość, dwa razy w roku w każdej miejscowości z terenu gminy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 

 • Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów  - odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w formie tzw. wystawek przed nieruchomość, dwa razy w roku w każdej miejscowości z terenu gminy

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok (publ. 30.04.2021 r.)

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok (publ. 30.04.2020 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok (publ. 29.04.2019 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok (publ. 30.04.2018 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok (publ.24.04.2017 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok (publ. 29.04.2016 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok (publ. 24.04.2015 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok (publ. 30.04.2014 r.)