Wtorek, 16 lipca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

INFORMACJA O STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI NA TERENIE GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

 

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

 

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  wprowadziła m.in. zmianę trybu i zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków. Aktualnie taryfa jest sporządzana na okres 3 lat i jest zatwierdzana przez organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie.

W załączeniu znajduje się decyzja zatwierdzająca taryfę – ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny na okres 3 lat.

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę na lata 2021 - 2024

Decyzja zatwierdzajaca taryfę.

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2024 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2023 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2022 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2021 ROKU

 

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2020 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2019 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2018 ROKU

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2017 ROKU

 

 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W 2016 ROKU

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

 
Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie nieodbierania odpadów z nieruchomości mieszanych

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ponoszenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub uzytkujących te lokale lub faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej


Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny 

  dostępny jest poniżej

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

 


 SEGREGACJA ODPADÓW

 

 

JAK SEGREGOWA1 


 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Stawki miesięczne opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

Liczba mieszkańców

Stawka bez ulgi za kompostowanie

Stawka z ulgą za kompostowanie

 

1 osoba

18 zł

15 zł

 

2 osoby

36 zł

30 zł

 

3 osoby

54 zł

45 zł

 

4 osoby

72 zł

60 zł

 

5 osób

82 zł

67 zł

 

6 osób

92 zł

74 zł

 

7 osób

102 zł

81 zł

 

8 osób

109 zł

85 zł

 

9 osób

116 zł

89 zł

 

10 osób

123 zł

93 zł

 

11 osób

130 zł

97 zł

 

12 osób

137 zł

101 zł

 


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego:
• za okres I kwartału (styczeń, luty, marzec) do 20 marca danego roku,
• za okres II kwartału (kwiecień, maj, czerwiec) do 20 czerwca danego roku,
• za okres III kwartału (lipiec, sierpień, wrzesień) do 20 września danego roku,
• za okres IV kwartału (październik, listopad, grudzień) do 20 grudnia danego roku.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, u sołtysa lub przelewem na konto Urzędu Gminy.

 

Dane do przelewu:
Odbiorca: Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
Tytuł przelewu: należy wpisać adres nieruchomości oraz nazwę miesięcy,za jakie będzie uiszczona opłata
Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski S.A. 28 1020 3147 0000 8902 0210 7209

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w deklaracjach złożonych przez państwa w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 10 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny:
• pisemnie (pokój nr 7) lub
• za pomocą telefaksu lub
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości określa załącznik do Uchwały Nr XXXV/236/2022 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 20 maja 2022 r.

Do pobrania:
Druk deklaracji w formacie pdf 

 

Adres skrzynki podawczej z deklaracją elektroniczną online:
https://ugrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl

 

 


KOMPOSTOWANIE


Informacje n.t. kompostowania można znaleźć tutaj

 


 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY


Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wprowadziła nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.
Informujemy, że Gmina Rejowiec Fabryczny nie przejęła obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.: szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, cmentarze i inne. Właściciele tych nieruchomości będą gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach tj. są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów i wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów oraz udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy przez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za wywóz odpadów.
Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

 


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny tworzy i prowadzi W ójt Gminy Rejowiec Fabryczny od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON (o ile przedsiębiorca taki numer posiada),
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. W przypadku wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie w/w ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Do pobrania:
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

 


 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

3. Kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdów używanych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem z aktualnym badaniem technicznym.

4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z zaplecza technicznego do konserwacji i parkowania sprzętu technicznego.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 107,00 zł.

 

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie o braku zaległości

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie

 


 

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY ORAZ MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny:

 

MK PROGRESSO Sp. z o.o. S.k.

Strupin Łanowy 12, 22-100 Chełm                                                             

Tel. 789 215 288

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Srebrzyszcze,

Srebrzyszcze, 22-100 Chełm,

należący do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie

 

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁLNOŚĆ ROLNICZĄ

 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności rolniczej. Musi zlecić zagospodarowanie odpadów typu folia (np. opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag), siatka do owijania balotów i sznurek czy zużyte opony rolnicze podmiotowi – firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Niedopuszczalne jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.

Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej zazwyczaj świadczą te usługi odpłatnie.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2022 r poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

 

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

 

1. Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.

2. EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej– usługa odpłatna.

3. Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna,  tel. 81 7521044 lub 81 7521045 - folia odpadowa (niezanieczyszczona) – usługa odpłatna.

4. PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122383 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – usługa odpłatna.

5. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin– usługa odpłatna. 

6. Green-Land Łazy 292A 21-400 Łuków tel. 515-901-946  lub 503-105-787 – folia po sianokiszonce, worki po nawozach – odpady należy dostarczy do siedziby firmy  – usługa bezpłatna

 

OPONY ROLNICZE:

 

1. P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360

2. Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999, (transport we własnym zakresie)

3. Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie)

4. Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337

5. Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku ul. Postępu 14B; 02-676 Warszawa tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04

6. Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 667-955-563

 


INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU  I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

2022 rok

Osiągnięty przez Gmine Rejowiec Fabryczny w 2022 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 29,84 %.

Osiagnięty przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2022 roku poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 11,41%.

 

2021 rok

Osiągnięty przez Gmine Rejowiec Fabryczny w 2021 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł 19,92%.

Osiagnięty przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2021 roku poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 0%.

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2020 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,00 % (wymagany przepisami dla 2020 roku - nie wyższy niż 35 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 47,34 % (wymagany przepisami dla 2020 roku – nie mniejszy niż 50 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 86,55 % (wymagany przepisami dla 2020 roku – nie mniejszy niż 70 %)

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2019 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,19 % (wymagany przepisami dla 2019 roku - nie wyższy niż 40 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 78,06 % (wymagany przepisami dla 2019 roku – nie mniejszy niż 40 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2019 roku – nie mniejszy niż 60 %)

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2018 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,18 % (wymagany przepisami dla 2018  roku - nie wyższy niż 40 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 69,43 % (wymagany przepisami dla 2018 roku – nie mniejszy niż 30 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 % (wymagany przepisami dla 2018 roku – nie mniejszy niż 50 %)

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  0,83 % (wymagany przepisami dla 2016  roku - nie wyższy niż 45 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 51,08 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 20 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złozonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy w 2017 r.

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2016 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  1,76 % (wymagany przepisami dla 2016  roku - nie wyższy niż 45 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 69,64 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 18 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2016 roku – nie mniejszy niż 42 %)

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  14,1% (wymagany przepisami dla 2015  roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 78,5 % (wymagany przepisami dla 2015 roku – nie mniejszy niż 16 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 % (wymagany przepisami dla 2015 roku – nie mniejszy niż 40 %) 

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  14,9% (wymagany przepisami dla 2014 roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 59,8% (wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 14 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %  (wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 38 %) 

 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2013 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  9,84% (wymagany przepisami dla 2013 roku - nie wyższy niż 50 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 34,35% (wymagany przepisami dla 2013 roku – nie mniejszy niż 12 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy  (wymagany przepisami dla 2013 roku – nie mniejszy niż 36 %) 

Osiągnięte przez Gminę Rejowiec Fabryczny w 2012 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  23,45% (wymagany przepisami dla 2012 roku - nie wyższy niż 75 %)
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,91% (wymagany przepisami dla 2012 roku – nie mniejszy niż 10 % )
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: nie został obliczony ponieważ zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez podmiot odbierający odpady komunalne odpady takie nie zostały odebrane z terenu gminy  (wymagany przepisami dla 2012 roku – nie mniejszy niż 30 %) 

 


INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 

 • Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów  - odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w formie tzw. wystawek przed nieruchomość, dwa razy w roku w każdej miejscowości z terenu gminy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 

 • Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów  - odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w formie tzw. wystawek przed nieruchomość, dwa razy w roku w każdej miejscowości z terenu gminy

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok (publ. 30.04.2021 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok (publ. 30.04.2020 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok (publ. 29.04.2019 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok (publ. 30.04.2018 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok (publ.24.04.2017 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok (publ. 29.04.2016 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok (publ. 24.04.2015 r.)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok (publ. 30.04.2014 r.)

 

 

 

W związku z występowaniem szkód łowieckich w rolnictwie na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w załączeniu przedstawiamy zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód oraz sposób kontaktu z kołami łowieckimi będącymi dzierżawcami obwodów łowieckich na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Wzory wniosków dostępne są również w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7 oraz u sołtysów.

Poniżej do pobrania: