Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

ROZDZIAŁ I: ORGANY GMINY
§ 13
Organami Gminy są:
1/ Rada Gminy
2/ Wójt

§ 14

1.Działalność organów gminy jest jawna . Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji , a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy .
3.Informacje udostępnia się na wniosek złożony pisemnie .
4.Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku .
5. Wniosek pisemny powinien zawierać ; imię i nazwisko zainteresowanego, zakres sprawy oraz sposób korzystania z dokumentacji / wgląd do dokumentów, sporządzenie notatki, kserokopii dokumentu / .
6.Dokument udostępniany jest przez pracownika Biura Rady, po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy .
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się w drugi czwartek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Gminy .Wgląd do dokumentów z ostatnich posiedzeń komisji Rady jest możliwy dopiero po 14dniach po odbytym posiedzeniu . Natomiast wgląd do dokumentów z ostatniego posiedzenia Rady Gminy może nastąpić dopiero po przyjęciu protokołu przez Radę Gminy na następnej sesji.

ROZDZIAŁ II: RADA GMINY
§ 15

Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada Gminy, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, o znaczeniu lokalnym, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej .

§ 16

Rada Gminy składa się z 15 radnych

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należą zadania określone w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym .

§ 18

1.Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących .
2.Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu radnemu.

§ 19

1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2.Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, jeden z wiceprzewodniczących :
1)zwołuje sesje Rady ,do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza porządek obrad wraz z projektami uchwał ,
2)przewodniczy obradom,
3)sprawuje policję sesyjną ,
4)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał ,
5)podpisuje uchwały ,
6)koordynuje prace komisji Rady.

ROZDZIAŁ III: SESJE RADY GMINY
§ 20

Rada Gminy obraduje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach , a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw .

§ 21

1. Rada Gminy obraduje na sesjach z częstotliwością wynikającą z potrzeb wykonania zadań nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .
2.Sesje Rady mają charakter zwyczajny i nadzwyczajny .
3.Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planie pracy Rady Gminy lub nie wynikające z planu, ale zwołane w zwykłym trybie .
4.Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności sprawy:
1)złożenia ślubowania przez radnych,
2)złożenia ślubowania przez Wójta
3)wybór przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących .

§ 22

1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada Gminy na wniosek przewodniczącego Rady uchwala główne kierunki pracy i sposób realizacji zadań.
2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek przewodniczącego Rady uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w roku następnym .
3.Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust. 2 .

§ 23

1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady gminy proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji .
2.O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem w skuteczny sposób .
3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad , przy czym zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją .
4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad .
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno być podane do publicznej wiadomości na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty .
6. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy .

§ 24

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję .

§ 25

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji .

§ 26

1.Sesje Rady Gminy są jawne .
2.Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmie wyznaczone w tym celu miejsca .

§ 27

Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że inny tryb ich podejmowania przewiduje ustawa o samorządzie gminnym .

§ 28

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu , jednak na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnych można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuować obrady w innym wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu tej samej sesji .
2. O przerwaniu sesji można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie sprawy .

§ 29

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc .
2.W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których sesja się nie odbyła .
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole .

§ 30

Sesję otwiera , prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, wiceprzewodniczący .
§ 31

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy formuły " Otwieram sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny."
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady .

§ 32

1.Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad Rady Gminy .
2.Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie obrad może wystąpić radny i Wójt .
3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed obradami sesji i nie musi być odczytywany w toku sesji.
4.Po wykonaniu czynności wskazanych w ust.1-3 Rada Gminy uchwala porządek obrad sesji .

§ 33

1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji .
2.Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym winne one być sformułowane jasno i zwięźle .
3.W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji .
4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem na ręce Przewodniczącego Rady .
5. Na wniosek radnego Rada Gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia i udzielania odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad .

§ 34

1.Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy winien obejmować sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy .
2.Sprawozdanie składa Wójt lub wyznaczony sprawozdawca .


§ 35

1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad .
2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń , może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością .

§ 36

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji .
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę " do rzeczy " .
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek sesji bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego " do porządku " , a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole .
4.Postanowienie ustępu 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesje i publiczności .
5. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny odbiega od tematu / przedmiotu / obrad lub przekracza znacznie wyznaczony czas, Przewodniczący Rady Gminy może przerwać takie wystąpienie .
6.Przewodniczący obrad decyduje o udzieleniu głosu osobie biorącej udział w sesji nie będącej członkiem Rady Gminy .
7. Przewodniczący po uprzednim ostrzeżeniu może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają porządek obrad.

§ 37

1. Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie , lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę .
2.Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłaszającemu wniosek formalny w sprawach dotyczących :
1)stwierdzenia quorum,
2)zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały ,
3)zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
4)ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów ,
5)przeliczenia głosów ,
6)w sprawie przestrzegania regulaminu obrad .

3. Wnioski formalne , o których mowa w ust. 2 przewodniczący poddaje pod głosowanie członkom Rady Gminy zwykłą większością głosów .

§ 38

1. Po wyczerpaniu porządku obrad , Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę " Zamykam sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny ".
2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia , uważa się za czas trwania sesji .
3.Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie .
§ 39

1.Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady, Rada Gminy związana jest uchwałami podjętymi na sesji .
2.Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie .

§ 40

1. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia , mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe dla danego miejsca .
2.Z każdej sesji , pracownik Urzędu Gminy sporządza protokół, w którym odnotowuje podejmowane rozstrzygnięcia.
3. Przebieg sesji można nagrywać na taśmę magnetofonową , którą przechowuje się do czasu obrad następnej sesji i realizacji punktu " Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji " .
4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego .
5. Odpis protokołu wraz z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi Gminy, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań .
6.Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz przed każdą następną sesją .
7. W trakcie obrad lub nie później niż na następnej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji .

§ 41

Obsługę sesji ( protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp./ sprawuje wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy .

§ 42

1.Protokół z sesji Rady Gminy winien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać :
1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał,
2)nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta,
3)nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności ,
4)stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
5)odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
6)uchwalony porządek obrad,
7) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów pisemnych wystąpień,
8)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów " za " przeciw " , wstrzymujących się ",
9)podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół .
2.Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

ROZDZIAŁ IV: WSPÓLNE SESJE RADY GMINY
§ 43

1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z inną/ innymi/ Radą Gminy w szczególności z sąsiadującymi . Wspólna sesja ma na celu zwłaszcza rozpatrzenie i rozstrzygnięcie spraw wspólnych dla tego terenu .
2.Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.
3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący wszystkich Rad Gmin .
4.Wspólną sesję otwiera i prowadzi przewodniczący Rady Gminy, w której siedzibie odbywa się sesja.

ROZDZIAŁ V: UCHWAŁY RADY GMINY
§ 44

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały.

§ 45

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza , że o rozstrzygnięciu/ przyjęciu określonego projektu uchwały / decyduje jedynie większa liczba głosów oddanych za wnioskiem / projektem /, a głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę / nie liczy się ich, traktuje się je tak jakby nie były oddane /
Osoby wstrzymujące się od głosowania liczone są przy ustalaniu wymaganego quorum.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza , że o rozstrzygnięciu decyduje co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Przy parzystej liczbie ważnie oddanych głosów, bezwzględna większość stanowi 50 % oddanych ważnie głosów plus jeden głos ważnie oddany .
4. Przy nieparzystej liczbie ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów .
§ 46

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować radni oraz Wójt Gminy.

§ 47

Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim :
1)datę i tytuł,
2)podstawę prawną,
3)merytoryczną treść uchwały,
4)określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5)termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania ,
6)inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, uzasadnienie ,

§ 48

1.Uchwały Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad.
2.Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer sesji, uchwały i rok podjęcia uchwały.

§ 49

1.Oryginały uchwał Rady Gminy ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołem sesji .
2.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości w zależności od ich treści .

§ 50

1. Rada Gminy w jednej uchwale podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące wykonania budżetu gminy i absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu .
2. Uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową .
3.Uchwała w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym .
4. Podejmując uchwałę o absolutorium , Rada Gminy obok sposobu realizacji budżetu bierze pod uwagę wykonanie innych uchwał Rady Gminy oraz prawidłowość działania Wójta Gminy we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

ROZDZIAŁ VI: RADNI
§ 51

Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez :
1)informowanie wyborców o stanie Gminy,
2)konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
3)propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy ,
4)informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,
5)przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy .

§ 52

1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Gminy, pracach
komisji do których zostali wybrani.
2. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub
posiedzeń i innych prac komisji spraw , które uważają za społecznie pilne i
uzasadnione .
3.Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą .
4.Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej .

§ 53

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liście obecności .
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji .
§ 54

Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać według
potrzeb .

§ 55

1.Radni ponoszą przed Radą Gminy i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Gminy .
2.Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach
Rady Gminy, w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na
niedociągnięcia lub uchylenia w ich pracy .

§ 56

1. W przypadku wniosku zakładu pracy , zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada Gminy może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy .
2.Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady .
3.Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna wysłuchać radnego .

§ 57

Wójt Gminy udziela radnym pomocy w realizacji ich uprawnień i pomocy w wykonywaniu ich obowiązków.

ROZDZIAŁ VII: KOMISJE RADY GMINY
§ 58

1.Rada Gminy powołuje komisje stałe :

1. Komisję Rewizyjna,
2. Komisję Spraw Społecznych,
3. Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2. Rada Gminy w razie potrzeb może powoływać komisje doraźne .

§ 59

Każdy radny ma prawo brać udział w pracach nie więcej niż dwóch komisjach stałych Rady Gminy .

§ 60

1. Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw .
2.W skład Komisji Rewizyjnej mogą być powołani tylko radni z wyjątkiem przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących .
3.Do zadań komisji Rewizyjnej należy w szczególności :
1) opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowania z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi
2)opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.

ROZDZIAŁ VIII: ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI
§ 61

Komisja Rewizyjna
1)kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw
2)gromadzi i analizuje ;
a)sprawozdania Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy,
b)opinie innych komisji Rady Gminy w sprawie skutków działań podjętych i wykonywanych przez Wójta .
c)wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej działań Wójta
3)może wystąpić do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej ,
4) współpracuje z właściwymi komisjami Rady Gminy w rozpatrywaniu skarg na działalność Wójta oraz rozpatrywania i załatwiania wniosków , a także przygotowywania projektów stanowisk Rady w sprawach skarg i wniosków .
5)opiniuje projekt stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6)przygotowuje coroczne oceny pracy Wójta Gminy , na zasadach określonych art. 18 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym .

§ 62

Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryteria legalności / zgodności z przepisami prawa / sprawności organizacyjnej, a ponadto w zakresie ;
1)wykonywania przez Wójta Gminy uchwał Rady Gminy ,
2)rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta ,
3)realizacji interpelacji i wniosków radnych .

§ 63

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto :
1) na zlecenie Rady Gminy,
2) na wniosek Przewodniczącego Rady ,
3) na uzgodniony z przewodniczącym Rady Gminy wniosek radnego albo
przewodniczącego komisji Rady ,
2. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmujący w szczególności przedmiot,
zakres oraz termin kontroli oraz skład zespołu kontrolującego .
3. Roczny plan kontroli przekazuje się przewodniczącemu Rady Gminy, a później
przedkładany jest Radzie Gminy. Przewodniczący Rady wystawia imienne
upoważnienie dla osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego . W razie
odmowy zaakceptowania składu zespołu kontrolującego przez przewodniczącego
Rady sprawę rozpatruje Rada Gminy na najbliższej sesji na wniosek
przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
4. O terminie zamierzonej kontroli, poza kontrolą wynikającą z rocznego planu
kontroli, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz Kierownika
jednostki kontrolowanej .

§ 64

1.Zespół kontrolujący składa się z członków Komisji Rewizyjnej w liczbie ustalonej
przez komisję .
2. Poza członkami Komisji Rewizyjnej do składu zespołu kontrolującego mogą być
powołani - przez Komisję Rewizyjną :


przedstawiciele komisji Rady, właściwych ze względu na przedmiot kontroli, przy
czym kontrola przeprowadzona jest na wniosek przewodniczącego komisji,
komisja ta jest uprawniona do delegowania swojego przedstawiciela do zespołu
kontrolującego.
3. Przewodniczącym zespołu kontrolującego jest radny- członek Komisji Rewizyjnej.

§ 65

1.Przed przystąpieniem do czynności kontrolujących, zespół obowiązany jest okazać
bez wezwania Kierownikowi tej jednostki upoważnienia o których mowa w § 63
ust. 1 pkt. 3.
2.Zespół kontrolujący powinien przeprowadzić kontrole zgodnie z planem kontroli
oraz zgodnie z obowiązującym prawem , a także w sposób nie utrudniający
funkcjonowanie jednostki kontrolowanej .
3.Zespół kontrolujący ma prawo :
1) wstępu do odpowiednich pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2) wglądu we właściwe dokumenty,
3) wezwania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, przy
czym na żądanie pracownika wyjaśnienia utrwalane są w formie protokołu ,
4) sporządzenia dla członków kontroli odpisów i kopii dokumentów jednostki
kontrolowanej .

§ 66

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do :
1) zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych, w tym możliwości sporządzenia kopii dokumentów na sprzęcie znajdującym się w jednostce kontrolowanej .
2)pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów objętych tajemnicą .

§ 67

1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający :
1)oznaczenie zespołu z określeniem jego składu,
2)wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3)opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
4) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, oględzin i opinii biegłych powołanych przez zespół,
5) wnioski pokontrolne,
6)podpisy członków zespołu,
7)adnotację o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem tego kierownika .
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli
3. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej. Natomiast odpisy uwierzytelnione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazywane są :
1)przewodniczącemu Rady Gminy ,
2)Wójtowi,
3)Kierownikowi jednostki kontrolowanej .

§ 68

1. Komisja Rewizyjna, najpóźniej na drugim posiedzeniu po przeprowadzeniu
kontroli, zapoznaje się ze sprawozdaniem przewodniczącego zespołu
kontrolującego z przeprowadzonej kontroli i może podjąć uchwałę w sprawie
zasygnalizowania Wójtowi Gminy oraz komisjom Rady Gminy problemów i
zjawisk zaobserwowanych w czasie przeprowadzonej kontroli, co do
funkcjonowania Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych ,
2. W razie , gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje podejrzenie o
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym Wójta Gminy
oraz przewodniczącego Rady Gminy, którzy po zebraniu dowodów przez zespół
kontrolny lub Komisję Rewizyjną - przedstawiają sprawę na najbliższej sesji Rady
Gminy , celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom
ścigania .

§ 69

1. Na ocenę pracy Wójta , poza wynikami kontroli z wykonania uchwał Rady Gminy,
budżetu gminy składa się ocena działalności :
1) Urzędu Gminy,
2) Gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Ocena pracy dokonywana jest na podstawie przedkładanych Radzie Gminy:
1) sprawozdań Wójta z wykonania zadań własnych Gminy w zakresie wynikającym z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym , w tym z wykonania uchwał Rady oraz zadań zleconych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej ,
2)sprawozdań Wójta Gminy z oceny pracy Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) sprawozdań komisji Rady Gminy z oceny wykonywania przez Wójta zaleceń Rady i jej organów w sprawach wynikających ze skarg obywateli i wniosków oraz organizacji społecznych,
4)sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji przez Wójta interpelacji i wniosków radnych ,
5)wyników kontroli wewnętrznej kontrolowanych jednostek,
6)wyników kontroli zewnętrznej Wójta.

§ 70

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby .
2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy albo na
wniosek nie mniej niż trzech członków komisji będących radnymi lub na
wniosek przewodniczącego Rady Gminy .
3. Zwołanie posiedzenia komisji powinno być połączone z podaniem przedmiotu
posiedzenia .W przypadku zwołania posiedzenia na wniosek przewodniczącego
Rady Gminy, przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca .
4.Jeżeli porządek posiedzenia komisji rewizyjnej przewiduje rozpatrzenie spraw
związanych bezpośrednio z zakresem przedmiotowym działania innej komisji
Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu właściwego
przewodniczącego komisji .
5. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu mogą brać udział osoby
zaproszone:
1)przewodniczący Rady Gminy i wiceprzewodniczący ,
2)radny, przedstawiciel komisji Rady Gminy ,
3)inne osoby zaproszone.
4)Wójt Gminy
5.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół podpisuje
przewodniczący komisji i protokolant .

§ 71

Rada Gminy odrębną uchwałą może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań , ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy.

§ 72

Do zadań komisji stałych należy w szczególności :

1)opiniowanie projektów uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania komisji ,
2)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę ,
4)zgłaszanie Radzie Gminy wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji ,
5)badanie terminowego załatwiania przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne skarg i wniosków ,
6)prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych komisji,
7)badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne .

§ 73

Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa należy :
1) reprezentowanie interesów Gminy wobec jej organów w zakresie spraw
gospodarczych i rolnictwa
2) inicjowanie, oraz konstruowanie programów rozwojowych sfery gospodarczej i
rolniczej,
3) analizowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji,
4) opracowywanie stanowiska w sprawie projektów uchwał budżetu w
szczególności w zakresie wskazanym w pkt. 1
5) współpraca z komisjami Rady Gminy .

§ 74

Do zadań Komisji Spraw Społecznych należy :
1)Reprezentowanie interesów mieszkańców Gminy w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i spraw społecznych
2)Współpraca z innymi komisjami rady ,
3)Wypracowywanie stanowiska w sprawie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Rady Gminy ,
4)Opracowywanie stanowiska w sprawie uchwalenia budżetu gminy w szczególności w kwestiach wskazanych w pkt. 1 .

§ 75

1. Rada Gminy działa na sesjach , przy pomocy Komisji i Wójta Gminy .
2. Wójt Gminy i komisje Rady działają pod kontrolą Rady Gminy, której składają
sprawozdania ze swojej działalności .

§ 76

Komisje Rady Gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonaniu jej zadań .

§ 77

1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy .
3.Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia .
4. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy, nadzorujący pracę komisji w każdym czasie mogą zlecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania .

§ 78

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca przy czym uprawnienia zastępcy przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji .
2.Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania , powoływania podkomisji i zespołów , komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.

§ 79

Opinie i wnioski komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów .

§ 80

Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady Gminy sprawozdanie z działalności komisji.

ROZDZIAŁ IX: TRYB GŁOSOWANIA
§ 81

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni .

§ 82

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Przeprowadza je przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane " za" przeciw " i wstrzymujące się " oraz sumując je porównuje z listą obecności na sesji i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole .
2.Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych .
3.Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad .

§ 83

Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy .

§ 84

1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią " Rada Gminy Rejowiec Fabryczny " ustalanymi każdorazowo dla danego głosowania oraz w określony jednorazowo sposób.
2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania .
3.Za oddane głosy uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami .
4.Kartki z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 85

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i
ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób aby jej redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy .
Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosku odbywa się zwykłą
większością głosów .
2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami .
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

ROZDZIAŁ X: WÓJT GMINY
§ 86

1. Organem wykonawczym Gminy Rejowiec Fabryczny jest Wójt .
2. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 87

1.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2.Do zadań Wójta należy w szczególności :
1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
2)określenie sposobu wykonywania uchwał,
3)gospodarowanie mienie komunalnym ,
4)przygotowywanie projektów budżetu ,
5)wykonywanie budżetu,
6)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7)wykonywanie zadań zleconych ustawowo i przyjętych od administracji rządowej w drodze porozumienia ,
8)przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
9)przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy ,
10) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych .
11)prowadzenie spraw w zakresie zarządu mieniem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę ,
12)ogłaszanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów publicznych
13)ustalanie zakresu spraw gminy, jakie Wójt może powierzyć w swoim imieniu zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy ,
14)wydawania zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki ,
15)współdziałanie w interesie gminy z instytucjami,
16)udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
17) dokonywanie zmian w budżecie gminy.

§ 88

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy .

§ 89

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz .

§ 90

1.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy , którego jest Kierownikiem .
2.Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.