Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 96

1. Rada Gminy może tworzyć w drodze uchwały sołectwa , po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Przy podziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne .
3.W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa :
1) Krzywowola
2) Pawłów
3) Krasne
4) Józefin
5) Zalesie Krasieńskie
6) Zalesie Kańskie
7) Gołąb
8) Liszno
9) Liszno - Kolonia
10) Leszczanka
11) Toruń
12) Kanie - Stacja
13) Kanie
14) Wólka Kańska
15) Wólka Kańska - Kolonia

§ 97

Konsultacje w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa przeprowadza się w formie określonej przez uchwałę Rady Gminy .

§ 98

1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2.Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką .
3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania zebrania wiejskiego określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

§ 99

Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wydzieloną część mienia komunalnego, którą ta jednostka zarządza , korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami w zakresie i na zasadach określonych szczegółowo w statucie tego sołectwa, statut ten powinien również określać zakres samodzielności sołectwa względem przekazanego jej mienia.

§ 100

1.Przewodniczący organów wykonawczych sołectw mogą uczestniczyć w pracach Rady Gminy,
2.Przewodniczący organów , o których mowa w ust.1 uczestniczą w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania ,
3. Przewodniczący organów, o których mowa w ust.1 mogą być zapraszani na posiedzenia komisji jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej ,
4. Przewodniczący organów wykonawczych sołectw zaproszeni do udziału w pracach Rady, Komisji Gminy otrzymują diety na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

§ 101

Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.