Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 104

1.Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, mogą być też publikowane w prasie .
2.Jeżeli ustawa szczególna tak stanowi to przepisy gminne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .
3. Uchwalenie i zmiana statutu oraz załączników do statutu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy .
4.Załączniki do statutu stanowią integralną część statutu .

§ 105

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
1)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
2)ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 Nr 142,poz. 1593 z późn. zm./
3)ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U .Nr 155,poz.1014 z późn. zm./
4) ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32,poz.191 z późn. zm./
5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz. U. Nr 106,poz.679 z późn. zm.