Czwartek, 20 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

UCHWAŁA NR V / 20 / 2003 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 5 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 , art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Rejowiec Fabryczny w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII / 84 / 99 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 8 października 1999 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.