Niedziela, 14 kwietnia 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

czyste powietrze

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Rejowiec Fabryczny 25.03.2024 r

Znak: WRG.6721.1.2024

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny uchwały Nr LVI/374/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny. Uchwała wraz z załącznikami graficznymi, przedstawiającymi granice obszaru sporządzenia zmiany miejscowego planu, umieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.   

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu, o ile będzie wymagana.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego,
w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny na piśmie, na specjalnym formularzu, w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminarejowiecfabr.pl lub poprzez ePUAP. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny. 

Wypełniony wniosek w szczególności powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej  (o ile wnioskodawca posiada) a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz ewentualne dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Druk - złożenie wniosku lub uwagi do zmian planu zagospodarowania