Piątek, 21 czerwca 2024     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

Gmina Rejowiec Fabryczny położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, powiecie chełmskim. Jej zachodnia granica przebiega wzdłuż doliny Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna. Obszarowo zajmuje powierzchnię 88 km2 i liczy około 4500 mieszkańców. Gminę tworzy 15 miejscowości położonych wzdłuż głównych dróg.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk (przejście graniczne), Rejowiec - Zamość oraz droga wojewódzka nr 839 Rejowiec - Cyców, która łączy się z drogą krajową S-12 prowadzącą z Lublina do Chełma i przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. W m. Rejowiec Fabryczny znajduje się bocznica kolejowa, a w Zawadówce stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Lublinie (Świdnik).

Gospodarka Gminy Rejowiec Fabryczny opiera się głównie na rolnictwie i leśnictwie. Tereny rolne zajmują około 60% powierzchni gminy. W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna rozwija swoją działalność stowarzyszenie agroturystyczne, skupiające głównie rolników posiadających niewielkie obszarowo gospodarstwa. Inną ważną dziedziną gospodarki przed którą stoją spore możliwości i na które stawiają władze i mieszkańcy gminy jest przemysł bazujący na lokalnych złożach margli, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych, torfów. W okolicach Pawłowa potwierdzono również występowanie złóż węgla kamiennego. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy kopalni. Planowana jest także budowa zbiornika retencyjnego Oleśniki w pobliżu Kanału Wieprz-Krzna, który stanowić będzie miejsce rekreacyjne.

 

Zbiornik nowe

 

Atuty inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny:
➢ dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa
➢ gmina w pełni zwodociągowana i zelektryfikowana
➢ sieć gazowa i kanalizacyjna na obejmuje około 30% terenów gminy
➢ tradycje przemysłowe i rzemieślnicze
➢ dobrze rozwinięta sieć szkół i przedszkoli
➢ rozwinięta baza hotelowo-żywieniowa
➢ walory turystyczno- przyrodnicze, organizacja imprez
➢ tereny przygotowane pod inwestycje (uzbrojone, uregulowany stan prawny)
➢ objęcie całości gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

Położenie gminy w Polsce

 

Wiodące sektory gospodarki

Gmina Rejowiec Fabryczny jest gminą rolniczo-przemysłową. Na terenie Gminy zarejestrowanych jest około 100 przedsiębiorstw. Większość z nich stanowią jednoosobowe podmioty gospodarcze. Firmy te działają w takich branżach jak usługi remontowo-budowlane, sprzedaż detaliczna, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Na terenie Gminy dominuje przemysł drzewny z zakresu przeróbki drewna i produkcji opakowań drewnianych, oraz z branży budownictwa drogowego. Największe zakłady produkcyjne na terenie gminy to: PREF - BET Wytwórnia Mas Bitumicznych Betonu i Prefabrykatów wytwarzające masę bitumiczną do budowy dróg, a także beton i prefabrykaty z betonu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe KORPAL z branży drzewnej oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo –Transportowe „ A & P” Adam Piskała.

W powiecie chełmskim działają firmy z różnych branż. Największe z nich to Huta Szkła gospodarczego Marta, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, CEMEX Polska Cementownia Chełm, Austria Juice Poland Sp. z o.o., Hulanicki Bednarek sp. z o.o. Rozdzielnice, Browar Jagiełło

 Opis sektorów wiodących, ujętych w strategii rozwoju gminy, czyli tych, które mają najlepsze warunki do rozwoju w danej gminie;

Sektory wiodące dla województwa lubelskiego:

 • Rolno-spożywczy
 • Energetyczny
 • Maszynowy
 • Logistyka
 • BPO
 • Sektor turystyczny

Strategiczne sektory dla Gminy Rejowiec Fabryczny:

 • Przemysł przetwórczy
 • Handel i naprawy
 • Turystyka i gastronomia
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

 

Elementy wsparcia inwestora

Zachęty inwestycyjne w Polsce (https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne)

Nazwa, dane i logo spółki zarządzającej SSE

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Ul. Zakładowa 30

39-400 Tarnobrzeg

Tel. (+48 15) 822 99 99

e-mail: biuro@arp.pl

 

Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym

Informacje o instytucjach regionalnych, zajmujących się wsparciem dla przedsiębiorców oraz link na ich strony (np. parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, czy inni partnerzy regionalni);

 • Lubelski Par Naukowo-Technologiczny ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, tel. 81 534 61 00
 • Puławski Par Naukowo-Technologiczny, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, tel. 81 464 63 16
 • Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, ul. Ceramiczna 3D i 3 E, 22-100 Chełm tel. 82 565 38 22
 • Lubelski Klub Biznesu, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin, tel. 81 532 15 77

 

Wsparcie w ramach RPO (wskazanie linków do stron urzędów marszałkowskich, ARR lub innych podmiotów odpowiedzialnych w regionie za zarządzanie RPO).

https://rpo.lubelskie.pl/

Informacje nt. wsparcia regionalnego COI

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/region-1053/o-nas-1608/

Intensywność pomocy publicznej w regionie:

od 50 % nawet 70 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Liczba lat zwolnienia z CIT: 15

Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych do uzyskania zwolnienia z CIT: mln zł

0,75 mln do 15 mln

 

Demografia i rynek pracy w gminie

 

 Lokalizacja Gmina Rejowiec Fabryczny; powiat chełmski
 Powierzchnia: km2  88
 Liczba ludności (powiat/gmina):  4110/76872
 Gęstość zaludnienia (powiat/gmina):  47/41
 PKB (Polska i województwo lubelskie): 
Polska wartość 674 mld USD (2021), wzrost gospodarczy 4,1% (2022)
 Inflacja:  17,9
 Liczba zatrudnionych (powiat/gmina):  71 os./1000 mieszkańców    86 os. /1000 mieszkańców

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

(województwo lubelskie/powiat/gmina):

 5 319,00  /  4637,15   /  4637,15

Stopa bezrobocia

(województwo lubelskie/powiat/gmina):

7,8 /  7,2  /  14,2
Podatki: CIT; PIT; VAT; RET CIT
PIT
VAT
RET grunty 1,09 zł/m2
Budynki 20,83 zł/m2
Budowle 2% wartości

 

 Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe i technika

 

Liczba szkół zawodowych 11 w powiecie

Liczba uczniów w szkołach zawodowych 452 w powiecie

Struktura szkolnictwa zawodowego wg kierunków kształcenia:

 • Szkoły z branży technicznej
 • Szkoły z branży budowlanej
 • Szkoły z branży mechanicznej
 • Szkoły z branży gastronomicznej

 

Szkolnictwo wyższe

 

Liczba uczelni wyższych w okolicznych powiatach/województwie: powiat 3/ województwo 22

Liczba studentów w okolicznych powiatach/województwie: powiat 4 500/ województwo 65 000

Struktura szkolnictwa wyższego wg kierunków kształcenia:

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie – kierunki kształcenia: nauki techniczne, i lotnictwo, matematyka i informatyka, neofilologia, rolnictwo
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, kierunki kształcenia: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, administracja
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – kierunki kształcenia: ekonomia, zarządzanie, pedagogika

Uczelnie publiczne

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – kierunki kształcenia: humanistyczne, ekonomiczne, prawo i administracja, chemia i fizyka, biologia i geografia, pedagogika i psychologia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: kierunki kształcenia: społeczne, teologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawo i administracja, ekonomiczne, filologiczne
 • Uniwersytet Medyczny – kierunki kształcenia: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia
 • Politechnika Lubelska – kierunki kształcenia: budownictwa i architektura, elektronika i informatyka, inżynieria środowiska, mechaniczne, podstawy techniki, zarządzanie
 • Uniwersytet Przyrodniczy – kierunki kształcenia: żywność i biotechnologia, Agro bioinżynieria, medycyna weterynaryjna, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, inżynieria produkcji

Uczelnie niepubliczne

 • Lubelska Akademia WSEI – kierunki kształcenia: ekonomia, pedagogika, administracja, zarządzanie, ekonomia
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie – kierunki kształcenia: humanistyczne, społeczne, administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – kierunki kształcenia: administracja, ekonomia, zarządzanie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – kierunki kształcenia: politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia


 

 Data aktualizacji: 31.12.2022 r.